Wat wilt God van ons

Wat wilt God van ons

God Allah heeft bij het scheppen van de universum ook mensen geschapen.
Allah heeft de mensen een verstand gegeven, dit is een belangrijk element en verschilt van alle andere wezens. Hiermee kunnen we denken en beslissingen nemen, dus een verstand gegeven om keuze te kunnen maken.

God Allah heeft ons niet voor niets laten ontstaan. Aangezien Hij de Bezitter, Heer en Heerser is van het heelal en alles eromheen, heeft hij gewild dat wij alleen Hem moeten aanbidden en dat we ter beproeving op de aarde zijn gekomen, want dit is de reden van de Schepping.
In de Koran;
“En ik heb de djinn ( onzichtbare wezens ) en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.”( atddariyaat 51/56).

“Iedere ziel zal de dood ondergaan en Wij beproeven u met kwaad en goed en tot Ons zult gij terugkeren.”( al anbiyaa 21/35)

Om deze waarheid te kunnen realiseren zijn er Profeten gezonden om de mensen te waarschuwen dat ze alleen Hem moeten aanbidden en alle afgoderij moeten verlaten en dat ze ter beproeving zijn gekomen.

Echter de mensen zijn in het algemeen veelal ondankbaar ( geweest). Ondanks veel waarschuwingen door de Profeten hebben ze niet aan de wetten van de Almachtige God gehouden.
In de Koran;
“En Wij verdeelden hen in groepen over de aarde. Er zijn onder hen rechtvaardigen en er zijn onrechtvaardigen. Wij beproefden hen door voor- en tegenspoed, opdat zij zich mochten bekeren.
Na hen kwam er een boos geslacht dat het Boek erfde. Zij namen de goederen van deze wereld en zeiden: “Het zal ons worden vergeven.” Maar als meer dergelijke goederen tot hen kwamen zouden zij deze ook hebben genomen. Werd de belofte in het Boek, dat zij van Allah slechts de waarheid zouden spreken, niet van hen afgenomen? En hebben zij hetgeen er in staat, niet gelezen? En het tehuis van het Hiernamaals is beter voor degenen, die (God) vrezen. Begrijpt gij dat niet?”( al araaf 7/168-169)

De Satan wilt dat we hem aanbidden en dat we zijn weg volgen. Echter, de weg van Satan ( duivel) is een Helse weg. Mensen met goed verstand zullen dit absoluut negeren en de juiste weg volgen van de goeden.
In de Koran;
“En (Wij vernietigden) ook de Aad en de Samoed; en dit kunt gij aan hun woonplaatsen duidelijk zien. Satan deed hun daden hun goed voorkomen, en weerhield hen van het pad ofschoon zij het duidelijk konden zien.”(al ankaboet 29/38)

Deze wereld is maar voor korte duur.
Waarom zouden we de eeuwige zalige Hemel ruilen met de kortdurende leven?
In de Koran;
“Hebben zij over zichzelf niet nagedacht? Allah heeft de hemelen en de aarde en alles wat daartussen is niet geschapen, dan in waarheid en voor een vastgestelde tijd. Toch geloven velen onder de mensen niet in de ontmoeting met hun Heer.”( ar Roem 30/8)
Wanneer we daadwerkelijk de wetten van God Allah naleven zullen we de eeuwige Hemel verdienen, dit is een belofte van Allah. God Allah verbreekt zijn belofte absoluut nooit.
Aangezien Profeet Muhammed de laatste Profeet is en Koran de laatste Boek is, zijn we verplicht ons hieraan te binden want dit is de wens van Allemachtige God Allah.
In de Koran;
“O, mensen van het Boek, Onze boodschapper is tot u gekomen, die veel van hetgeen voor u verborgen bleef van het Boek heeft ontsluierd en veel overgeslagen. Er is van Allah inderdaad een licht en een duidelijk Boek tot u gekomen.”( al maidah 5/15)

“Dit zijn de door Allah vastgestelde bepalingen en wie Allah en Zijn boodschapper ( Muhammed) gehoorzaamt, Hij zal hem tuinen doen binnengaan, waar doorheen rivieren stromen, daar zullen zij in verblijven en dat is een grote zegepraal.”( an nisaa 4/13).

Maar wanneer de laatste Profeet Muhammed niet erkend wordt, dan heeft de mensheid een groot probleem met zichzelf.
In de Koran;
“Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.”( al bayyina 98/6).
“En indien zij u verloochenen (bedenk dan) dat de boodschappers voor u ook werden verloochend; maar tot Allah worden alle dingen teruggebracht.”( al faatir 35/4).

Mensen van het boek zijn; Profeten die Openbaringen ontvingen van God Allah met of zonder Geschrift nog voor Profeet Muhammed, met name de Israelieten ( de zonen van Jabob, dus de zoon van Profeet Abraham vrede zij met hen)
De volkeren uit Jacob dienden zich te onderwerpen aan de Geschriften en of de Openbaringen dat de Profeten ontvingen, dit was een verplichting. Dit zijn onder andere Abraham,Jacob, Isaac, Ismael,Mozes, David,Solomon, Sacharias, Jezus enz. (vrede zij met hen). God Allah wilde in die tijd dat de mensen deze Profeten accepteerden om zo van de afgedwaaldheid te worden behoed.
Maar wanneer telkens een Profeet kwam ( de Profeten kwamen natuurlijk niet voor niets) waren onder de volk der Israelieten veel slechten.
Dit kunnen afleiden uit de Koran.

“En Wij verdeelden hen in twaalf stammen, als afzonderlijke volkeren. En Wij openbaarden aan Mozes, toen zijn volk om drinken vroeg: “Sla de rots met uw staf” en er ontsprongen twaalf bronnen aan: elke stam kende zijn drinkplaats. En Wij deden wolken hen overschaduwen en Wij zonden Manna en kwartels voor hen neder. “Eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien.” En zij deden Ons geen onrecht aan, maar zij schaadden zichzelf. “

“En toen er tot hen werd gezegd: “Woont in deze stad en eet ervan waar gij ook wilt en zegt: ‘God, verlicht onze last’, en gaat de poort in nederigheid binnen, Wij zullen u uw tekortkomingen vergeven. Wij zullen meer geven aan hen die goed doen.”

“Maar de onrechtvaardigen onder hen vervingen het woord door een ander dat niet tot hen was gesproken. Daarom zonden Wij een kastijding van de hemel over hen neder omdat zij onrechtvaardig waren. “

“En vraag hun omtrent de stad, die aan de zee lag. Toen zij de Sabbath ontheiligden verscheen vis op hun Sabbath aan de oppervlakte van het water, maar de dag waarop zij geen Sabbath hielden kwam zij niet tot hen. Zo beproefden Wij hen omdat zij overtreders waren.”

“Toen een gedeelte hunner zeide: “Waarom predikt gij tot een volk dat Allah wil vernietigen of met een strenge kastijding gaat straffen?” Het andere deel antwoordde: “Als een verontschuldiging tegenover uw Heer en opdat zij rechtvaardig mogen worden.”

“En toen zij de vermaning vergaten redden Wij degenen die het kwade verboden en grepen de onrechtvaardigen met een strenge straf aan, omdat zij verkeerd handelden.”

“En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: “Weest verachte apen.”(al araaf 7/160-166)

Allah, Heer en Heerser der Werelden, de Enige God, heeft de mensheid keer op keer gewaarschuwd door middel van de Profeten, dit doet Hij uit zijn Barmhartigheid.
Hij is zo Barmhartig en Genadevol dat Hij wilt dat zijn geschapen wezens (mensen) Hem aanbidden, alleen Hem vereren, alleen Hem dienen en alle andere valse goden de grond in moesten boren, vernietigen.
Aangezien de Israelieten veel onfatsoenlijkheden hebben vertoond heeft de Barhmartige God Allah voor de laatste keer een Profeet gezonden met de naam Muhammed, de zoon van Abdullah.

Barmhartige wilt dat we zijn Paradijs( Hemel ) betreden in de Hiernamaals maar hier is een voorwaarde aan verbonden. Deze voorwaarde is het accepteren en erkennen van Muhammed en de gezonden Boek Koran.
“Gezegend is Hij, die de Forqaan (Koran, het onderscheid) aan Zijn dienaar heeft neder gezonden, opdat hij een waarschuwer moge zijn voor alle volkeren.”( al forqaan 25/1).
“En zeg: “Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.”( al israa 17/81)

Mens is een wezen met verstand, dient uit vrije wil te onderzoeken naar de ware geloofsovertuiging met de vraag: wat ben ik? Wie ben ik? Wat is het nut van leven? Wie is God en wat moeten we ermee?
Om dit waar te maken is het verstandig Koran te lezen zonder vooroordeel, want een vooroordeel is een van de grootste belemmeringen om juist te kunnen denken en beslissingen te kunnen nemen.

Neem de tijd….maar neem zeker niet veel tijd, want tijd is kort, voordat je het weet is de tijd verstreken…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *