Wat is Koran

Wat is Koran

 


Koran is de laatste Boek en is gezonden aan de laatste Profeet Muhammed ( vrede zij met hem ) door Almachtige God, Heer der Werelden, Heerser en overheerser Allah.
Voordat de eerwaardige Muhammed (vrzmh) gekozen werd tot Profeet, ging hij vaak naar een grot, genaamd Hira Grot, om daar rustig te kunnen denken over de wereldse situaties en over zijn eigen volk. In deze grot dacht hij regelmatig aan God Allah en toonde veel dankbaarheid.

Op 610 na Christus was hij weer in grot Hira en was met hart en ziel bezig te denken aan Almachtige God Allah.  In deze grot kwam de boodschapper de engel Gabriel met de opdracht van Allah naar Muhammed en zei ‘vertel’ en dit heeft de engel Gabriel drie keer herhaald. De eerwaardige Profeet Muhammed zei ‘wat moet ik vertellen’  hierna las de engel Gabriel  vijf openbaringen uit de Koran voor.  Vanaf dat moment begonnen de openbaringen te komen tot het volledig maken van Koran.

Koran is neder gezonden middels engel Gabriel .  Profeet was veertig jaar toen de eerste openbaring kwam.

Koran is neder gedaald door middel van openbaringen. Openbaringen; worden gezonden rechtstreeks of via engel tot Profeten  en is een absoluut informatie. Er zijn soorten in openbaringen.  Via een van deze openbaringen heeft Allah zijn woord aan zijn profeet bekend gemaakt.

Éen van deze heeft Almachtige God Allah, zijn woord bekend gemaakt via een engel.

De engel dat de woorden van Allah aan de profeet kondigt;  kwam soms uit zijn waarnemelijk bestaan( als engel), soms in de vorm van een mens, iedereen in de nabij kon hem waarnemen en liet van zich horen. Soms kondigde de engel de openbaring alleen aan de profeet maar zonder zichtbaar te zijn.

Met het neder zenden van openbaringen begon de taak als profeetschap bij Muhammed.
Koran is voltooid in drieëntwintig jaar en de  verzen kwamen soms een voor een, soms als een hele soera ( een hoofstuk).
“En dit is een Boek dat Wij hebben nedergezonden, vol van zegeningen. Volgt het daarom en hoedt u, opdat u barmhartigheid mag worden betoond.”( al anaam 6/155).

Koran heeft ons bereikt, zoals die toen gekomen was aan Profeet zonder enige verandering. En dit zal zo duren tot de Hiernamaals.

De andere ( heilige) boeken ( Tora en Bijbel ) zijn sommige daarvan geheel verloren, sommige zijn door tal van veranderingen aangebracht te hebben verdorven en geen van alle zijn beschermd zoals ze toen neder kwamen van Allah, is veranderd door de mensen.

Dat Koran beschermt zal blijven, geeft Allah hiervan de garantie in de volgende verz;
“Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.”( al hidjr 15/9)

Waarlijk, Allah heeft de heilige Koran tot op heden beschermd ( van veranderingen) en zal blijven beschermen tot de Wereld vergaat.
“De maand Ramadaan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid…”( al baqaraah 2/185)

Koran is niet in een keer voltooid maar gelang naar omstandigheden en tijd zijn de verzen en soera’s in delen neder gezonden. Deze situatie heeft geleid tot makkelijk onthouden en om makkelijk te begrijpen.

Koran is de laatste Goddelijke Boek. Hierna zal geen boeken meer komen. De wetten in de Koran zal geldig blijven tot de Wereld zal vergaan, en de inhoud zal nooit veranderen.
De voorgaande boeken waren gekomen voor een bepaalde tijd.

Koran is een Boek dat gekomen is voor de hele mensheid. Komt in alle eeuwen de behoeftes na en zit vol met waarheden en diepzinnigheid.
Koran vernietigt alle goddelijke wetten in de voorgaande boeken, dus zijn de boeken ongeldig verklaard en alle wetten van die boeken zijn opgenomen in de Koran.

De relatie van de vroegere Profeten met Koran ( de woorden van Allah)

De relatie van de vroegere Profeten met de Islam
a)    Aan alle gezonden profeten is de Islam als een geloofsovertuiging gegeven zondermeer.
In de Koran;
” En wie zal zich van het geloof van Abraham afwenden, behalve hij, die dwaas tegen zichzelf handelt? Voorzeker, Wij hebben hem in deze wereld uitverkoren en in de volgende zal hij gewis onder de rechtvaardigen zijn.

Toen zijn Heer tot hem ( Abrham) zei: “Onderwerp U”, zei hij ( Abraham): “Ik heb mij aan de Heer der Werelden onderworpen”.

En hetzelfde legde Abraham aan zijn zonen op en Jacob deed desgelijks, zeggende: “O mijn zonen, Allah heeft waarlijk dit geloof voor u verkozen, sterft daarom niet, tenzij gij Moslims zijt.”

Of waart gij aanwezig, toen de dood tot Jacob kwam en hij tot zijn zonen zeide: “Wat zult gij na mij aanbidden?” Zij antwoordden: “Wij zullen uw God aanbidden, de God uwer vaderen, Abraham, Ismaël en Izaak, de enige God, aan Hem zijn wij onderworpen”.( al baqaraah 130-130).

Samen met  het ontstaan van de wereld is er ook een Profeet gekomen ( eerste mens Adam als Profeet ). Ondanks dat Allah in verschillende tijden en naar gelang de behoeftes van de mensen verschillende wetten heeft geopenbaard, is de geloofsovertuiging voor elke profeet hetzelfde gebleven.
b)    De openbaringen aan de vroegere Profeten waren gericht voor een bepaalde volk. De aan Profeet gekomen Openbaring( Koran ) is gericht voor het hele universum. Dus door Allah geschonken levensbeschouwing voor het gehele universum en de mensheid en is geldig tot de wereld zal vergaan.
c)    Door de verkondiging van de Islam geloofsovertuiging door Muhammed ( vrede zij met hem),  zijn de wetten aan alle vroegere gezonden Profeten nietig verklaard.
Dus de geldige Goddelijke wetten zijn de wetten ( Koran) dat aan Muhammed is gegeven.
d)    Islam, bevestigd alle Boeken en Profeten voor Muhammed ( vrede zij met hem en alle profeten).
“Gewis, de ware godsdienst van Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het verrekenen.”( al imraan 3/19)
“En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.”( al imraan 3/85)
“Maar hij, die zich aan Allah onderwerpt en het goede doet, heeft inderdaad een sterk houvast gegrepen. Bij Allah rust het einde aller dingen.”( loqmaan 31/22)
“Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”( al maidah 5/3).

Daarom;
“En zeg: “Waarheid is gekomen en leugen zijn verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.”( al israa 17/81)
“Zij, die (de Waarheid) verwerpen en mensen van Allah’s weg afleiden, hun werk zal Hij vruchteloos maken.”

“Maar zij, die geloven en goede werken doen en in hetgeen aan Mohammed is geopenbaard, geloven – dit is de Waarheid van hun Heer – hun fouten zal Hij van hen wegnemen en hun toestand verbeteren.”

“Dat is omdat de ongelovigen de leugen volgen, terwijl de gelovigen de Waarheid van hun Heer volgen. Zo deelt Allah aan de mensen hun toestand mede.”( mohammed 47/1-3)