Verhevenheid

Verhevenheid

Waarom heeft Allah gezegd dat de Israelieten gekozen zijn boven de andere volkeren of dat ze verheven waren?

In de Koran wordt deze kwestie, de verhevenheid, zo vermeld (er zijn nog meer soortgelijke verzen);
(2/ 124-128);
“En toen Abrahams Heer hem met zekere opdrachten beproefde en Abraham deze vervulde, zei Hij: eIk zal u tot leider der mensen maken. Abraham vroeg: En ook anderen onder mijn nakomelingen?Hij zei: Mijn verbond betreft de overtreders niet.
En toen Wij het Huis tot een plaats van verzameling voor de mensheid en een toevluchtsoord maakten, zeggende: Neemt de plaats van Abraham als een plaats voor gebed. En Wij geboden Abraham en Ismael, zeggende:Reinigt Mijn Huis voor degenen, die de ommegang verrichten en voor degenen, die er toegewijd in verblijven en voor degenen, die zich neer buigen en zich ter aarde werpen.
En toen Abraham bad: Mijn Heer, maak deze plaats toch tot een oord van vrede en geef vruchten aan haar bewoners, die aan God en de laatste dag geloven, zei Hij: eIk zal voor een korte tijd ook aan hem, die niet gelooft weldaden schenken, daarna zal Ik hem in het Vuur drijven: het is een slechte verblijfplaats.
En toen Abraham en Ismael de muren van het Huis optrokken, biddende: Heer, aanvaard dit van ons, want U bent de Alhorende, de Alwetende, Heer, maak ons beiden aan U onderdanig en maak van ons nageslacht een volk, dat U onderdanig is. En toon ons onze wijzen van aanbidding en wend U met barmhartigheid tot ons, zeker, U bent Berouwaanvaardend en Genadevol.

(2/ 130-133);
En wie zal zich van het geloof van Abraham afwenden, behalve hij, die dwaas tegen zichzelf handelt? Voorzeker, Wij hebben hem in deze wereld uitverkoren en in de volgende zal hij gewis onder de rechtvaardigen zijn.
Toen zijn Heer tot hem zei:Onderwerp U, zei hij: Ik heb mij aan de Heer der Werelden onderworpen.
En hetzelfde legde Abraham aan zijn zonen op en Jacob deed desgelijks, zeggende: O mijn zonen, God heeft waarlijk dit geloof voor u verkozen, sterft daarom niet, tenzij je een Moslim bent.
Of was je aanwezig, toen de dood tot Jacob kwam en hij tot zijn zonen zei: Wat zult je na mij aanbidden?Zij antwoordden: Wij zullen uw God aanbidden, de God uwer vaderen, Abraham, Ismael en Isaac, de enige God, aan Hem zijn wij onderworpen.

***
Allah heeft de smeekgebed van zijn dienaar Abraham die uit harte Allah als de enige God achtte, tegemoet gekomen, waarbij hij wilde dat de generatie na hem ook Allah op een juiste manier moesten dienen. Allah heeft dit geaccepteerd en de eerwaardige Jacob ( Israel ) is de nakomeling van hem ( vrede zij met hen ). En zo zijn er nakomelingen ontstaan en wegens hun goede diensten zijn ze gekozen boven de andere volkeren. Echter, Allah vermeld er wel bij dat wanneer ze het verbond niet zullen nakomen,  als overtreders zullen worden gezien en het verbond beëindigd zal worden en dus de verhevenheid uit die volk niet meer van toepassing meer is.
Als we opletten zegt Allah, dat de tirannieën, de boosdoeners zullen worden uitgesloten, dus diegene die Allah niet juist dienen worden omschreven als een tirannie. Allah zal iedereen hoog houden die op een oprechte manier Allah dienen, als het niet in deze wereld gebeurt dan zal het zeker in het hiernamaals gebeuren.

Laten we verder gaan met het onderwerp gekozen zijn boven andere volkeren of verhevenheid.

In de Koran; 44/32-33;
En Wij verkozen hen doelbewust boven andere volkeren.
En Wij gaven hun tekenen, waar een duidelijke beproeving in lag.
-Ongetwijfeld is het geweten van Allah grenzeloos. Dit geweten is een teken wanneer de eerwaardige Abraham tot Allah smeekgebed deed en dit uitkwam, behalve de tirannieke. Op deze manier zouden de Israeliers enkele beproevingen doorstaan.
Zouden ze Allah dienen zoals Allah dat wilt ( dankbaar ) of zouden ze dat niet doen ( ondankbaarheid vertonen )? En in meeste gevallen hebben ze de beproevingen verloren

Koran;
7/ 142-144
Wij maakten met Mozes een overeenkomst van dertig nachten en vulden ze met tien nachten
En toen Mozes op Onze vastgestelde tijd kwam en zijn Heer tot hem sprak
God zei: O, Mozes, Ik heb u door Mijn boodschappen en Mijn woord boven de volkeren uitverkoren. Houd u daarom vast aan hetgeen Ik u heb gegeven en behoor tot de dankbaren.

Aangezien de eerwaardige Mozes een mens is had hij gewild met wie hij sprak, maar later wist hij zijn fout. Omdat de eerwaardige Mozes de enige profeet is met wie Allah gesproken heeft, was hij verheven boven andere volkeren ( mensen ), dus is dit gebeurtenis speciaal voor hem van toepassing. Hier kunnen we niet uithalen dat alle Israëlieten verheven zijn boven andere volkeren ( mensen ). Stel dat het zo is, de verhevenheid kan lange tijd duren maar ook korte tijd, het kan veranderen gelang de omstandigheden, dus is het periodiek en veranderlijk, duurt niet eeuwig. Hoe dan ook, deze verzen laten duidelijk zien dat het alleen met de eerwaardige Mozes te maken heeft. ( vanwege de bovenstaande reden )

Laten we in de Thora kijken.
Genesis 12:
1. De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.
2. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
3. En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
4. En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.
5. En Abram nam Sara, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanan.
6. En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land.
7. Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was.

Laten we ons nu afvragen; wordt er bedoeld met gekozen zijn en gezegend zijn of verheven zijn, de Joden, of de volkeren die de religie van de eerwaardige Abraham volgen?
De vermelding in de Thora “En Ik zal zegenen, die u zegenen en In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden” houdt dit dan niet in dat de voorwaarde om door Allah gekozen en gezegend zijn boven andere volkeren, dat wanneer de eerwaardige Abraham groot wordt beschouwd en zijn pad en zijn religie wordt gevolgd door zijn volgelingen?
Bovendien wordt er gezegd dat deze gronden aan jouw afstammelingen gegeven zullen worden, er wordt dus niet gezegd dat het aan de Israëlieten gegeven zal worden.
Er was op dat moment nog geen Israëlische volk.

Uit deze vermeldingen kunnen we afleiden dat vanuit de eerwaardige Abraham en door zijn generatie veel volkeren op de aarde zullen zijn waaruit verschillende religieuze bewegingen zullen voortvloeien en de verhevenheid zullen die worden die de regels van Almachtige God naleven.

Andere verzen uit de Thora:
Genesis 17:
4. Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden
!5. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.
6. En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen.
7. En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.

Uit deze citaten vooral uit de vierde en vijfde citaat, blijkt dat hij voor meerdere volkeren een aartsvader zal zijn en niet alleen van de Israëlieten. Vervolgens de belofte aan God ( dus religie ) de aartsvader is ( de religie van Abraham ) van de volkeren die deze religie voortzetten.
Het wordt heel duidelijk vermeld dat de voortzetting niet alleen uit de Israëlieten zal gebeuren.

De verhevenheid ( groot zijn ) heeft te maken met de ethieke waarden van de mens of van het volk. Van een volk dat geen ethieke waarden heeft en talloze negatieven in zich heeft kun je niet spreken over verhevenheid. Als een volk ( of gemeenschap ) economisch goed heeft en welvarend is, wil niet zeggen dat de volk ook groot ethiek ( fatsoensnormen ) waarden heeft.

Als we in de geschiedenis kijken, komen we te weten dat in de tijd van de eerwaardige David groot is geworden en in de tijd van de eerwaardige Salomon het hoogtepunt was bereikt en dus verhevenheid van toepassing was. Wanneer, in de breedste zin van het woord, afgedwaald waren van Thora, verhoudingsgewijs zijn ze natuurlijk ook ver van Allah geworden ( de wetten niet nagekomen ). Natuurlijkerwijze worden diegene verheven die de wetten van Allah ook naleefden. Dit was ook voor de Israëlieten van toepassing. De betekenis van gekozen boven andere volkeren heeft met dit te maken.

Op deze manier zijn ze op de aarde verspreid geleefd en vele tijden later zijn ze gevestigd in Judea ( Palestina ) en Allah heeft voor de laatste keer uit Israelieten, Jezus als profeet gekozen en gaf  Israëlieten een kans. Ondanks alles, is er uit hen een profeet gekozen. Op een wonderlijke manier is de eerwaardige Jezus geboren zonder vader.

De eerwaardige Jezus was voor hen een beproeving zoals vele malen de Israelieten beproevingen doorstaan hadden.  ….lees verder

Allah is Barmhartig en Genadevol.