Vereenzelviging

Vereenzelviging (heidense handelingen)

Dank is bestemd aan Allah, Heer der werelden. Vrede zij met de boodschapper van Allah ( profeet Muhammed en alle andere profeten), zijn nauwe vrienden, en tot de wereld vergaat vrede zij met hen aan allen die hun als nauwe vrienden beschouwen…
Het gevecht van Tawhid dat met heiden, afgoddienaren wordt gevoerd, duurt al vanaf het moment dat Profeet Noah zijn volk van afgoden beschermde en dat ze alleen  Allah moesten dienen.

Na Noah zijn er veel profeten gekomen en zij hebben hun volkeren verteld dat ze alleen God Allah moesten dienen en dat het dienen van afgoden niet waard is. Deze gevecht tussen ware en onware geloof heeft geduurd totdat Muhammed kwam.
Voordat Muhammed tot profeet werd gekozen door Allah, werd hij gezien als een vertrouweling, een oprechte persoon, maar toen hij zijn volk opriep om tot Allah te bidden, ondanks dat hij door de volk als ‘vertrouweling/ juist en te vertrouwen ’ werd gezien, toch beschuldigt van ’ leugenaar en hekserij’.

Dit geval, hebben alle profeten ondergaan, wanneer zij zijn volk nodigden om de afgoddienaren ( heidense handelingen ) te vermijden en te geloven in een ware god. Dit strijd heeft altijd plaatsgevonden.
‘ Waarlijk, Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij zal al hetgeen daarbuiten staat vergeven, wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, heeft inderdaad een zeer grote zonde begaan’ ( al nisa/48 ).
‘Zij lasteren God, die zeggen: “Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria,” terwijl de Messias zelf zei: “O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is.” Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper’ ( al maide/ 72 ).

Vanwege het feit dat vereenzelviging resulteert tot in opstand komen tegen Allah is, is dit een groot strafbaar feit. Wanneer iemand op deze manier doodgaat, zal die voor eeuwig in de vurige Hel zitten ( Allah behoede ons ).
‘Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.’( al Bayyinah 6 )

Wat is vereenzelvigen?
Vereenzelviging; het erin geloven en accepteren  dat Allah gemeenschappelijks voert; in zijn persoonlijkheid ( dat zijn persoonlijkheid overdraagbaar  is), met zijn eigenschappen, heerschappij ( besluit, bepalingen, soevereiniteit, bevoegdheden ), goddelijkeid, zowel het aanbidden of Eigenaar zijn, en dat Allah gelijksoortig is met anderen.

Definitie van vereenzelvigen of vereenzelviging in het Nederland; tot één maken, als één en hetzelfde beschouwen, eenzelvig worden, gelijk beschouwen, overgankelijk, als identiek beschouwen met…

Soorten van vereenzelvigen;
De grootste vereenzelviging

Het aanbidden van iets alsof het een gelijksoortigheid van Allah is, het gehoorzamen voor hem alsof het een god is, de bevelen ( wetten) gelijksoortig vinden van hem en van Allah en zo vereenzelvigen, of dat ding geldig bevinden dan de wetten van Allah. In sommige gevallen erin geloven dat de wetten van Allah niet van toepassing is, komt op hetzelfde neer.
Omdat die persoon, bewust  of onbewust, de voorkeur geeft de wetten te hanteren wat hij nodig vindt in plaats van de wetten van Allah, pleegt hij vereenzelviging ( heidense handelingen ). Ongetwijfeld is dit met een woord, de een van de zwaarste vereenzelviging, waardoor hij op deze manier uitgesloten wordt van de Islam ( Islam is een gezamenlijke geloofsovertuiging van alle Profeten), en wanneer hij op deze manier doodgaat, zal hij voor eeuwig als een heiden in de Hel blijven ( God behoede ons ).

Deze heeft ook soorten;
Vereenzelvigen in de gehoorzaamheid; vereenzelvigen in de besluit en bepalingen en de soevereiniteit.
Het accepteren van andere  besluit en bepalingen ( wetten )  in plaats van het accepteren van de wetten van Allah, erin geloven dat deze legitiem zijn of deze hoog vinden en meer richtingen biedt dan de wetten van Allah. De soevereiniteit en de wetten ( besluit en bepalingen enz. ) is een recht van Allah.  Geen enkel wezen heeft het recht de soevereiniteit ( rechtshoogheid ) in handen te nemen, de mens is een ambtenaar dat de wetten van Allah dient uit te voeren.
In de Koran;
“”Gij aanbidt naast Allah niets, dan ijdele namen die gij hebt uitgedacht, gij en uw vaderen; Allah heeft daar geen gezag voor nedergezonden. De beslissing berust bij Allah alleen. Hij heeft bevolen dat gij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet.”( yoesof 40 )
Zoals het uitvoeren van ongeoorloofde praktijken dat door sommige godsdienstgeleerden geoorloofd wordt gezien, wat door Allah als een opstand beschouwd wordt, en achter hun gaan, komt op hetzelfde neer.
“Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hun was bevolen slechts de ene God te aanbidden. Er is geen God naast Hem. Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen’( at towbe 31 )

De Profeet van Allah, Muhammed ( vrede zij met hem ) wordt vermeld in de Tirmizi, wat verwezen wordt naar Profeet’s  werkelijke uitspraken ( sahih hadis ), dat de Profeet tegen de Christelijke Adiy b. Hatime gezegd zou hebben; “christenen, gehoorzaamden wanneer de christelijke geleerden de geoorloofdheid veranderden in ongeoorloofdheid, of ongeoorloofdheid in geoorloofdheid veranderden. Wanneer iemand, wetten voorschrijft ( richting geeft in alle opzichten omtrent leven ) en deze recht in handen heeft, dan ontkent hij de voorschriften ( wetten ) van Allah”, heeft hij uitgelegd en vervolgens deze verzen uit de Koran gelezen “Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allah’s Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen. Vreest daarom de mensen niet, doch vreest Mij en ruilt Mijn tekenen niet in tegen het wereldse. En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn ongelovigen.” ( al maidah 44 ).

Bevelen en verbieden is alleen het recht van Allah.
“Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de Troon neder. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem snel opvolgt. De zon en de maan en de sterren zijn door Zijn gebod in dienst gesteld. Voorwaar, van Hem is de schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de Heer der Werelden “( al araf 54 ).
“Voorwaar, van Hem is de schepping en het gebod”  is een duidelijke bewijs dat deze recht nooit aan een ander mag worden toegeschreven dan Allah.
Zoals uit de verzen gezien wordt, is het schepping en bevelen ( wetten maken ) het recht van Allah, wanneer deze gegeven of overgedragen worden aan anderen, is die uitgesloten van Islam en is een heiden, is een afgoddienaar.

De Schepper Allah is de enige beschikkinghebbende  ( Hij beschikt alles ) over de wezens die Hij geschapen heeft. Hij is de enige die weet wat nuttig is voor de wezens die Hij geschapen heeft. Iemand anders heeft niks geschapen, alleen Hij heeft geschapen.
Omdat iemand anders dan Allah, zwak is omdat hij geschapen is, weet zelfs niet eens de eigenschappen van zichzelf. Aangezien de mens zwak is om dit te weten, hoe kan hij dan weten wat nuttig of goed is voor de wezens? Dit laat zien, dat de systemen dat door de mensen een richting geeft omtrent het leven met daarbij de wetten en ordeningen, ongeldig zijn ( waardeloos ). Met geen van alle genomen beslissingen ( wetten ) zijn juist in de ogen van God Allah.

Soevereiniteit ( rechtshoogheid, oppergezag, beheerser, bepaler ) is alleen van Allah, niemand anders dan Hem, heeft het recht om wetten te maken. Zelfs tot aan de materiële kwesties,waarbij hij gisteren ontkende en vandaag bekend, of wanneer hij vandaag bekend en morgen weer ontkend, komt dit door zijn zwakheid, Zijn wetten ontkennen van zijn Schepper, is natuurlijk de levenswetten die hij ( door zwakheid ) naar voren brengt waardeloos, is Allah die alleswetend is en geen enkel tekortkoming heeft, zijn de wetten van Allemachtige Allah ongetwijfeld juist. De wetten van anderen staat in de Koran als “beslissingen nemen van de wetten van de onwetenden”. Hier vermeldt de allemachtige Allah, dat er geen andere wetten  zijn dat geldig bevonden dienen te worden, of nuttig is dan de wetten van Allah.

Tawhid zal bedorven worden wanneer de eigenschappen van Allah aan anderen gegeven worden zoals, bevelen ( opleggen ), verbod opleggen, geoorloofd en ongeoorloofdheid opleggen, het maken van wetten en de soevereiniteit aan anderen worden gegeven.
Over deze kwestie vermeldt Allah in de Koran;’ Gij aanbidt naast Allah niets, dan ijdele namen die gij hebt uitgedacht, gij en uw vaderen; Allah heeft daar geen gezag voor nedergezonden. De beslissing berust bij Allah alleen. Hij heeft bevolen dat gij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet.”( yoesof 40 )
De grootste vereenzelviging is, wanneer de mensen niet door de wetten van Allah worden bestuurd.

Diegenen die Tawhid niet kennen, ook al accepteren ze dat er een God is tussen hemel en aarde, die regen geeft, de wereld heeft gecreëerd en bestuurd; passen zich aan, aan de wetten die ze zelf gemaakt hebben volgens hun lusten of passen zich aan, aan de wil  van de dominante machthebbers, zoals de soevereiniteit, het ordenen van het sociaal leven, aanbidden, het verbieden of vrij zijn, en op deze manier komen ze de niet Goddelijke ( de wetten van  Allah ) wetten na ( tagut ).
Zulke mensen en volken, afgoden op den duur sommige wezens en machten, door bovenmatig te respecteren, en aanbidden deze of aanbidden de wetten, die ze namens hun hebben gemaakt, om zo hulp te kunnen krijgen en of gered te worden van de slechtheden van sommigen.
Allah’s verboden zijn verboden en bij geoorloofd mag je het doen. Zij, datgene wat Allah verbiedt  geoorloofd beschouwen, datgene wat geoorloofd is door Allah wel verbieden, zoals instanties, kamerleden, raad enzovoort, en die zich onderwerpen aan hun en gehoorzamen, komt erop neer dat ze hun aanbidden.
In de Koran; ‘Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allah’s Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen. Vreest daarom de mensen niet, doch vreest Mij en ruilt Mijn tekenen niet in tegen het wereldse. En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn ongelovigen.”( al maidah 44 ).

Net als Allah ongelijksoortig en niks op Hem lijkend is, zijn, zijn wetten ( bepalingen, besluiten, rechten ) precies het zelfde ook ongelijksoortig en niet lijkend op anders.
Koran, wijst in het algemeen elke vorm van alle menselijke wetten ( soevereiniteit ) af.
Want het begrip van de soevereiniteit praktiseert zich tot het ordenen van wetten, het bepalen van sommige waarden en normen.
Daarom beschouwt de Koran, waarbij alle vormen van wetgeving geen toestemming door Allah  wordt gegeven, als een vereenzelviging ( heidense handelingen ) met Allah.
Want het maken van een wetgeving, is duidelijk een opvatting van de soevereiniteit.

Het begrip van het worden van een volksvertegenwoordigingkandidaat;
Inhoud van het begrip;’namens jullie zal ik, waarbij het doel is in deze instelling wet te maken, van allen van jullie, aangezien jullie individu zijn, de algemene soevereiniteitsvolmacht wat jullie in handen hebben, voor een poosje een deel aan mij te overdragen om te kunnen vertegenwoordigen. Op deze manier zal ik, wanneer ik voldoende vertegenwoordigingsstemmen heb, namens jullie soevereiniteitsvolmacht gebruiken en wetten uitvoeren.”
Aangezien kiezers en het worden van vertegenwoordigingskandidaat deze inhoud, zowel de kiezers die verdedigen om op deze manier deel te nemen aan de democratische verloop, alsmede van de kiezers stemmen te willen vragen om deze verplichting op zich te nemen, ook namens Islam, deze dienst als een geïnteresseerden voor Islam uitvoeren, is het nodig om te laten herinneren van de sommige bevelen uit de Koran.
Zoals wellicht duidelijk is uit onze uitleg, is het accepteren van activiteiten in een democratische verloop, betekent dit,  het accepteren van de huidige democratische systeem.
In de Koran staat dat Allah de enige wetgever is en andere wetgevingen dan Allah mogen niet toegepast worden of andere wetten door wie dan ook, en elke instelling, hebben zoals jullie weten een gezamenlijke naam”  tagut”. Het afwijzen van tagut*, is een beginsel om een eervolle gelovige te zijn.
“Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.” ( al bakara 256 ).

Democratie, met zijn soevereiniteitsrecht- zelfs met de aanduiding- door te zeggen ” soevereiniteit is onvoorwaardelijk van de volk” is een afgoderij geformuleerd als een perfecte vereenzelviging.
Zo is, met het oprichten van een partij en zo kandidaat te willen zijn om te regeren, is niks anders dan een kandidaat te zijn voor tagut.
Want buiten de wetgeving van Allah, wetten maakt, en buiten de wetten van Allah met andere wetten bepaald, is elk persoon of een parlement, neemt hij de wetgevingsrechten van Allah af en neemt het op zich, zo is die te ver gegaan en wordt een tagut. Ook al is het met de bedoeling om Allah tevreden te stellen, wanneer iemand of op andere manieren deze partij helpt en steunt, de wetten bevoegdheid van Allah aan ander wordt overgedragen, wordt gezien als aanbidden ( afgoden ) tot hem en is ongelovige.

De islamitische hooggeleerde Ibni Kesir ( moge god hem tevreden stellen )  vertaald de verz; “Wensen zij het oordeel van onwetendheid? En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit? ( al maidah 50 ) als volgt;
“wanneer de wetten van Allah wat alle goeds omvattend is en alle slechts verbiedende is, niets van aangetrokken wordt, en in plaats hiervan de meningen van mensen , dat afgedwaalde en rare aanduidingen heeft als waarde of een mix van diverse geloven en menselijke meningen, wat Cengiz Khan naar voren heeft gebracht met de wet Yesak ( betekent verbieden ), naar zulke niet Islamitische wetten of wetgeving richt, wordt niet door Allah erkend als een gelovige moslim.
Yesak; is een wetboek van Cengiz Khan, wat afgeleid is van Koran, Tora, Bijbel en zijn eigen meningen. Toen Cengiz Khan stierf, hebben zijn kinderen die zijn plaats hebben overgenomen ( ondanks dat ze beweerden Islam te zijn ) zagen deze boek als een wetboek. De boek van Allah en de praktijken van de Profeet Muhammed hebben ze aan de kant geschoven, hebben ze met de wetten uit deze boek de Tataren overheerst. Juist wanneer iemand deze handelingen uitvoert is een ongelovige. Met hun, of het nou klein kwestie is of groot kwestie, moet gevochten worden totdat Allah’s wetten nageleefd worden”. ( Ibni Kesir d;2 p;67 )
Ibni Kesir verteld verder;
Al deze handelingen zijn in strijd met de wetten van de profeten van Allah. Diegene die de wetten van de laatste profeet Muhammed (vzm ) achterwege houdt en berecht wordt met de ongeldig verklaarde wetten wat aan de voorgaande profeten gezonden werden, zijn ongelovigen. Als dit het geval is, hoe is het dan mogelijk wanneer iemand berecht wordt met Yesak ( door Cengiz Khan zelf gemaakte wetten ) en oordeel geeft en deze voor de wetten van Allah houdt? ( wetten achterhoudend ). Wie op deze manier handelt is die volgens alle moslims een ongelovige.
Ibni Kesir laat je zien hoe je ongelovig wordt wanneer je berecht wordt met de ongeldig verklaarde wetten  ( door Allah ).
De uitgevoerde wetten van vandaag dat door mensen zijn gemaakt, zijn nog gevaarlijker dan de wetten van vroeger en berecht worden met deze wetten, maakt je nog ongeloviger ( ben je geen moslim meer ).

Vereenzelviging bij ‘nadoen’
Vereenzelviging door beïnvloeding van de omgeving;  de bijgeloof van de voorouders door laat gaan, het geloven hierin ondanks dat het een bijgeloof is. Niet dat ze persoonlijk gekozen hebben maar, juist omdat het afkomstig is van hun voorouders en ondanks een bijgeloof is toch in geloven en accepteren, zowel in gedachte en leefstijl, is het een vereenzelviging.
In het algemeen accepteren de meeste mensen een geloof, niet te starten met een onderzoek met bewijzen en een geloof te kiezen of het juist is of onjuist, integendeel, doordat ze in een bevolking behoren met die geloof, met of zonder fouten, accepteren ze een geloof. De Koran meldt deze situatie; ‘En evenzo zonden Wij geen waarschuwer naar een stad voor u of de rijken hiervan zeiden: “Wij zagen onze vaderen een godsdienst volgen, en wij treden in hun voetstappen.” ( al zohrof 23 )

Vereenzelviging bij ‘smeekgebed’
Zoals bij ziek zijn, rampen, het goed willen hebben, levensbehoefte willen hebben, bij al deze zaken waarbij Allah het zeggen heeft en de macht heeft, niet Allah raadplegen maar anderen roepen om hulp zoals, Profeten of islamitische ( hoog ) geleerden, of een goede islamitische persoon of tot een dode een smeekgebeden doen, met hun als bemiddelaar Allah een smeekgebed doenroepen, zijn allemaal een vorm van vereenzelviging. Want zij zijn ook die smeekgebed doen en kunnen niks laten scheppen.
Om een genezing te vinden of zich te willen beschermen voor nazar ( bijgeloof onder de sommige moslims, een blauwe parel om de boze blik in de ogen af te weren ) een muska ( amulet,  een toverachtige spreuk dat kwaden wegjaagt ) te dragen is ook hetzelfde.
Allah’s profeet zegt’ ongetwijfeld is amulet een vereenzelviging’ en ‘wie een amulet draagt wens ik dat Allah hem geen goed gevoel zal geven’.( werkelijk,  Tirmizi  ).
Smeekgebed is een gebed en alle gebeden dienen voor Allah gedaan te worden.
Bij het gebed ( aanbidden ) kan niks, en niemand met Allah vereenzelvigd worden.
Koran vermeld; “Zeg: “Ik ben slechts een mens gelijk gij, doch mij wordt geopenbaard dat uw God slechts één God is. Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen.” ( al kahf 110 )
“En roep naast Allah niet datgene aan, dat u bevoordelen noch schaden kan. En indien gij dat toch doet, dan zult gij zeker tot de onrechtvaardigen behoren. ( al yoenus 106 ).
“Ziet, aan Allah alleen komt oprechte gehoorzaamheid toe. En degenen, die naast Hem anderen als beschermers nemen, zeggende: “Wij aanbidden dezen slechts opdat zij ons in Allah’s nabijheid brengen.” Voorzeker, Allah zal onder hen uitspraak doen betreffende datgene waarin zij verschillen. Voorwaar, Allah leidt een ondankbare leugenaar niet. ( al zoemer 3 )

Er zijn nog vele vormen van vereenzelvigen, enkele daarvan zijn in het kort;
Vereenzelvigen bij ‘van plan zijn iets te doen’ en vereenzelvigen bij het ‘doel’.
Zijn alle handelingen waarbij Allah niet in de gedachte voorkomt en uiteindelijk zijn eigen verlangen en lusten volgt.
In de Koran ; “Wie het tegenwoordige leven en de schoonheden er van wenst, Wij zullen hen volgens hun werken in dit leven ten volle belonen en zij zullen daarin niet tekort worden gedaan”.
“Dezen zijn degenen, die in het Hiernamaals niets dan het Vuur zullen ontvangen en hetgeen zij in dit leven verrichtten zal teniet gaan en hetgeen zij doen is vergeefs” ( al hoed 15-16 )

Vereenzelviging bij ‘liefde tonen’
In de Koran;” Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah. En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen.”( al bakara 165 ).

Vereenzelviging bij ‘ het zichtbaar worden van Allah in een ding”
Hierin wordt geloofd dat Allah in een ding wordt omgezet en zichtbaar wordt, soort incarnatie, wat hevig in strijd is met de Islam.
Extreem Siiten geloven voornamelijk hierin, dat Allah eerst in Ali ( god tevrede stelle hem ) tevoorschijn is gekomen en vervolgens daarna overgesprongen is naar de andere imams. Dit verschijnsel heet Vahdetul Vucud filosofie en is oorspronkelijk vanuit Iran en Verre Oosten tot aan Christelijke cultuur voortgekomen.

Vereenzelviging bij ‘beschikking hebben over iets’
De eigenschappen van Allah bij een ander zien of erin geloven dat een ander deze eigenschappen bezit, zoals de toekomst kunnen voorspellen. Allah is de Schepper en Alleswetende.
In de Koran;” Zeg: “Ik heb buiten hetgeen Allah wil, geen macht over goed of kwaad voor mijzelf. En als ik het onzienlijke kende zou ik een overvloed van goed hebben bemachtigd en het kwade zou mij niet hebben gedeerd. Ik ben slechts een waarschuwer en een drager van goede tijding voor een volk dat gelooft.” ( al araf 188 )
De waarzeggers ook wel medium genoemd, beweren de toekomst te voorspellen. Waarzegger oftewel medium, beweert dingen te zeggen zoals de toekomst, wat geen enkel persoon weet behalve Allah, belandt met deze situatie in de ontkenning en wordt een ongelovige. Diegene die zijn spraken bevestigen, belanden ook in de ongelovigheid.
Astronomie en waarzeggerij; door erin te geloven dat sommige sterren horoscopen invloed hebben op de wereldse gebeurtenissen, ongeacht dat ie weet dat het met toestemming van Allah gebeurt, is het toch vereenzelviging. Desbetreffende persoon wordt uitgesloten van de Islam.
Allah is de Allemachtige over zijn schepselen. Wie dan ook hierin gelooft dat ze goeds of slecht kunnen veroorzaken, begaat een grote vereenzelviging.

Vereenzelviging bij ‘angst hebben voor’
Angst hebben van iemand, dat hem of haar kwaad kan aanrichten, dus Allah met iemand anders gelijksoortig vinden, gemeenschappelijks toeschrijven. Naarmate je angst hebt, zul je meer gehoorzamen om het kwade te willen vermijden. Allah is de enige waar we angst moeten hebben om zo te gehoorzamen, want in de hel kan de angst geen invloed meer hebben en de anderen waar je bang voor was kunnen je ook niet meer helpen, laat staan helpen, ze kunnen zichzelf niet meer helpen om uit de Vurige hel te komen.

Vereenzelviging bij ‘vertrouwen in Allah en aan Hem overlaten’
In de Koran;” En stel uw vertrouwen in de Levende, Die niet sterft, en verheerlijk Hem met de lof die Hem toekomt. Hij is goed op de hoogte met de zonden van Zijn dienaren.”( al furkan 58 )

Verenzelviging bij ‘uitspraak’
Zweren bij een ander in plaats te zweren bij Allah, zoals “..dankzij jou”, ‘rechter der rechters’,  ‘als jij er niet was’ enzovoort.

Vereeenzelviging in de ‘praktijk’
In sommige  dingen geloven dat ze geluk brengen of dat het geen geluk zullen brengen. Sommige dieren, vogels of dagen als ongeluk beschouwen. Sommige dingen verlaten omdat ze ongeluk kunnen brengen, naar voorspellers gaan en hun erkennen, hulp vragen aan hen om kwijtgeraakte spullen te kunnen vinden, waarzeggers om hulp vragen, geld gooien in de zogenaamde tomben, touw strikken enzovoort, zijn vormen van vereenzelviging. In de Koran staat;
“Zij antwoordden: “Uw onheil is bij u. Zegt gij dit omdat gij vermaand zijt? Neen, gij zijt een volk dat alle perken te buiten gaat.”( yasin 19 )
Rasulullah zegt;’”het geloven in geluk brengen ( of ongeluk brengen ) is een vereenzelviging. ( muslim )

Vereenzelviging ‘uit hart ‘
Misleiding ( schijnheilig gedrag ),hevige liefde tonen om beroemd te worden, en sommige handelingen zodanig uitvoeren alsof alleen deze wereld bestaat zonder rekening te houden met de hiernamaals, zijn uit hart  gedane vereenzelvigingen.

Deze kunnen we in vier categorieën onderzoeken;
1.    Handelingen uitvoeren om wereldse belangen te kunnen ontvangen. Zulke persoon ontvangt in deze wereld wat hij vraagt, in de hiernamaals heeft hij geen enkele baat bij. Deze is een grote vereenzelviging.
2.    De lusten en verlangen van de mensen doen, zonder rekening te houden met het doel om de straf van Allah te vermijden.
3.    Het opbouwen van vermogen, naar Haj gaan om te kunnen trouwen, meedoen aan Cihad om vermogen te kunnen krijgen of om een positie te kunnen krijgen en  bezighouden met islamitische leer, is een vereenzelviging. Hier is niet het doel om Allah tevreden te stellen, maar het tevreden stellen van je verlangen en lusten.
4.    De rechten van anderen ontnemen, zonder te vragen of ze wel of niet mee akkoord gaan, zijn de praktische vormen van het niet correct geloven in Islam en geen angst hebben voor Allah.
“…”Allah neemt alleen iets van de rechtvaardigen aan.” ( al maidah 27 )
Deze praktijk zal voor desbetreffende persoon geen baat opleveren in de hiernamaals. Het goede en slechte zijn door elkaar gewikkeld, de slechte heeft gewonnen.

Vereenzelviging in ‘Geheim’
Ibn. Abbas ( Allah tevreden stelle hem ) zegt, wanneer iemand; “ als Allah en jij wenst”, soortgelijke dingen zegt, is het zelfde als ‘Allah en anderen”, en is een geheime vereenzelviging. In plaats hiervan  had er gezegd moeten worden” eerst Allah en dan anderen .” eerst Allah en dan dankzij jou” had gezegd moeten worden en op deze manier is Allah niet met andere wezens vergeleken. Moet niet zijn “ik vertrouw in Allah en jouw, maar “ik vertrouw eerst Allah en daarna vertrouw ik jouw, had gezegd moeten worden. Want “en “ geeft een gelijkheid. Bij het gebruiken van het woord ‘daarna’ geef je de verschil in positie aan en dit is verplicht ( zo geef je aan dat Allah op geen enkele manier te vergelijken is met ‘andere’).

*tagut; is een meervoud van duivelse handelingen, zowel bij individu maar in het algemeen instanties, wetten en regelgeving.\
Alles buiten de Islam is Onwetendheid en dus tagut.