Toespraak van Mozes

Toespraak van Mozes

Tora ( Tenach ) en Talmoed

Tora, door Allah aan Mozes verzonden 10 geboden!

In het Jodendom gebruikt men dit woord meestal voor de eerste vijf boeken van de Tenach (Hebreeuwse Bijbel), dat de basis vormt voor de Jodendom. Deze vijf boeken worden door Christenen als oud Testament omschreven en alleen Tenach word dus door de Christenen erkend.
Volgens de Jodendom is het ondergeschikt dan de Talmoed ( dit wordt apart behandeld )

Tenach bestaat uit( schriftelijke deel );
Vijf Boeken in de Tora ( T);
•    Bereesjiet (Genesis) Het niet nakomen van de zaterdagverbod ( Sabbath)
•    Sjemot (Exodus)
•    Wajikra (Leviticus)
•    Bemidbar (Numeri)
•    Dewariem (Deuteronomium)
N van Newie’iem (Profeten); Hier worden de verhalen van de profeten vermeld.
CH van Ketoewiem (Geschriften); hier staan liederen, poëzie, wijze woorden en handelingen en gebeurtenissen in vermeld van bepaalde hoofdpersonen.

Door de tijd heen, hebben ze door God gezonden  Tora, aangevuld met hun eigen woorden en zijn er veranderingen aangebracht. Daarom zijn er veel tegenstrijdige uitspraken te vinden. Ondanks dat er nog juiste en citaten/ verzen erin staan is het niet mogelijk om over een Goddelijke openbaringen te spreken. Goddelijke openbaringen moeten alleen geopenbaard worden hoe ze zijn verkregen door God. Zelfs profeten hebben het recht niet om een openbaring te wijzigen of aan te vullen met eigen woorden.

Toespraak van Mozes

Deuteronomium 30
11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.
15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’

Deuteronomium 31
16 De HEER zei tegen Mozes: ‘Als jij bij je voorouders te ruste bent gegaan, zal het volk mij ontrouw worden en zich afgeven met de vreemde goden die zij zullen aantreffen in het land waar ze heen gaan. Ze zullen mij verlaten en het verbond dat ik met hen gesloten heb verbreken.
17 Dan zal ik in toorn tegen hen ontsteken, ik zal hen aan hun lot overlaten en me van hen afkeren. Wanneer ze zo kwetsbaar zijn geworden, zullen ze ten prooi vallen aan allerlei ellende en tegenspoed. Dan zullen ze zeggen: “Deze ellende overkomt ons zeker doordat onze goden ons verlaten hebben.”
18 Nee, ik ben het die zich van hen afkeert, omdat ze zo veel kwaad hebben gedaan en zich met andere goden hebben ingelaten.

24 Toen Mozes alle bepalingen van de wet op schrift had gesteld,
25 gaf hij de Levieten die de ark van het verbond met de HEER moesten dragen de volgende opdracht:
26 ‘Leg dit wetboek naast de ark van het verbond met de HEER, uw God; het moet daar blijven om tegen dit volk te getuigen.
27 Want, Israël, ik weet hoe opstandig en onhandelbaar u bent: tijdens mijn leven hebt u zich al steeds tegen de HEER verzet, hoe zal het dan niet gaan na mijn dood!
28 Roep alle oudsten van uw stammen bijeen, evenals uw schrijvers, dan zal ik hun mijn waarschuwing laten horen, en daarbij hemel en aarde als getuigen oproepen.
29 Want ik weet dat u zich na mijn dood zult gaan misdragen en zult afwijken van de weg die ik u gewezen heb. Daarom zal ellende uiteindelijk uw deel zijn, want u zult doen wat slecht is in de ogen van de HEER: hem tergen met uw zelfgemaakte goden.’

In de toespraak van Mozes wordt heel duidelijk vermeld dat ze alleen God Allah moeten dienen, maar als ze niks van de regels aantrekken dat ze ten gronde zullen gaan. God vermeld er ook bij dat ze ondankbaar zijn en dat ze andere goden ( hebzucht ) zullen vereren.  Zoals Mozes ook zegt in verz 27, zijn ze vaak opstandig geweest. Omdat de God hun karakter weet, wilt God hiermee zeggen, dat ‘als ze in werkelijkheid van mijn Wetten ( de gegeven wetten aan Mozes ) afdwalen en misdragen’ dat ze veel problemen zullen krijgen.  Met andere woorden, als ze afdwalen en de God niet op een juiste manier vereren/ dienen, dat het verbond dat gesloten is ook ten einde zal zijn, want dat was het verbond.

Een voorbeeld omtrent het verbond.
Stelt u eens voor; een werkgever en een werknemer maken een overeenkomst. In dit overeenkomst/ verbond, staan de rechten en plichten in van de werkgever en van de werknemer in vermeld.
Als een werknemer een verplichting niet nakomt, krijgt hij/ zij een waarschuwing. Dit kan meerdere keren voorkomen, en dus krijgt ie meerdere keren waarschuwingen. Maar hoe lang moet dit doorgaan? Een overeenkomst betekent dat ze voor bepaalde dingen zijn overeen zijn gekomen of dit nou tijdelijke overeenkomst is of voor onbepaalde tijd, is niet van toepassing.  Ten slotte wordt dan de overeenkomst vernietigt  omdat de medewerker meerdere keren waarschuwing heeft gehad en regelmatig weer dezelfde fout deed,  want dit staat ook in het overeenkomst. De werkgever heeft dan de recht volgens  de overeenkomst/ verbond de werknemer als straf te ontslaan, de werknemer heeft dan geen enkel excuus meer en krijgt zijn verdiende loon.  Dit bedoelt God ook te zeggen tegen de Israëlieten. God is de baas, de eigenaar en recht hebbende van alles, wij mensen zijn geschapen om Hem te dienen. En dus hebben de Israëlieten God niet kunnen dienen en wordt de overeenkomst/ verbond verbroken.
***
Israëlieten geloven er nog steeds in dat ze nog steeds verheven volkeren zijn en dat het verbond nog geldig is, is niks anders dan zelfbedrog. Echter, de Tora schrijvers weten de waarheid maar durven het niet toe te geven, of zeggen het niet met wereldse belangen. Jezus hebben ze ook niet erkend als profeet, uit wereldse belangen hebben ze hem vernederd, veel pijn gedaan en zelfs getracht te doden, alhoewel, ze hebben veel profeten gedood. Zijn ze nog steeds verheven boven andere  volkeren? Is het verbond nog van kracht? Het verbond is van kracht zolang de overeenkomst/ verbond nageleefd word. Aangezien zij zich schandelijk gedroegen, werden zij vervloekt door God en was het verbond tussen Abraham, Isaac en Jacob niet meer van toepassing

Omdat ze veel schandelijke en veel onjuiste handelingen hebben gedaan, was Jezus daarom voor hun als een goede nieuws gekomen en dit was voor hun net als meerdere malen, een waarschuwing dat ze op het verkeerd spoor zaten. Jezus zou hen de Wetten bijleren, maar daar kwam hij nauwelijks aan toe.

Vrede zij met Jezus, Mozes, David, Solomon, Jacob, Isaac, Ismael, Abraham, Noah, laatste profeet Muhammed en alle andere profeten van Allemachtige God ( Allah )

Allah is Almachtig, Alles horend en Alles ziend. Hij is Alleswetend. Allah is Almachtig, Alles horend en Alles ziend. Hij is Alleswetend.
Allah is Barmhartig en Genadevol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *