Profeet Jezus

Profeet Jezus?

Jezus is een Profeet, gezonden door Almachtige God Allah.
Kwestie Profeet Jezus in de Koran, de bron van Waarheid, afkomstig van Allah, de Heerser, Heer der Werelden

Enkele verzen;
Maria werd zwanger en verliet de verblijfplaats. Ze was erg ongerust en bezorgt over hoe de situatie zal aflopen. Een kind gebaard terwijl ze maagd is, hoe zullen de mensen haar aankijken? Zullen de Israëlieten haar accepteren of zullen ze haar vernederen zoals ze eerdere profeten ook aangedaan hadden?
Al deze gedachten maakten haar nog meer angstiger, immers ze was een mens.
Laten we enig ware bron Koran raadplegen;

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
22. En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord.
23. En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zeide: “O, liever zou ik voor dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid geraakt zijn.”
24. Dan riep (Gods boodschapper) haar van beneden toe, zeggende: “Treur niet. Uw Heer heeft een beekje aan uw voet doen ontstaan;”
25. “En schud de stam van de palmboom naar u toe, deze zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen;”
26. “Eet en drink en koel uw oog. En indien gij iemand ziet, beduid hem dan: ‘Ik heb de Barmhartige gelofte gedaan te vasten; derhalve zal ik heden met niemand spreken.’
Na de bevalling gaat Maria samen met het pasgeboren kindje Jezus ( vrede zij met Maria en Jezus) en toonde het aan zijn  volk.
27. Als dan bracht zij het kind tot haar volk. Die zeiden: “O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan.”
28. “O Zuster van Aaron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw.”
29. Dan wees zij naar het kind ( in de wieg ). Zij zeiden: “Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?”
30. Hij (Jezus) zeide: “Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;”
31. “Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd.”
32. “En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt.”
33. “Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt.”
34. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.
35. Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: “Wees”, en het wordt.( marjam 19/ 27-35)

Andere verzen in de Koran;
45.” Toen de engelen zeiden: “O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn.
46. En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal één der rechtvaardigen zijn.”
47. Zij zeiden: “Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?” Hij zeide: “Zo schept Allah, wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, zegt Hij daartoe slechts: “Wees” en het wordt.
48. “En Hij zal hem het Boek (de goddelijke Wet) en de Wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwijzen.”
49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. “Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah’s gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt.”
50. Ik kom tot u met een teken van uw Heer bevestigende wat voor mij was, namelijk, de Torah en om u iets, van wat u was verboden toe te staan; vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
51. Voorzeker, Allah is mijn Heer en uw Heer; aanbidt Hem daarom, dit is het rechte pad.
“( al imraan 3/45-46)

Echter de Israëlieten bleven vasthouden om er niet in te geloven en beseften niet, dat zij een eeuwige straf zullen krijgen, in deze wereld en in de hiernamaals zolang ze niet in Profeet Jezus wilden geloven. Profeet Jezus zag hoe wreed zijn familie ( Israëlieten ) over hem dachten, hij heeft hun plannen door want het was gewoon heel duidelijk. Telkens als hij wat zei, waren de Israëlieten nog feller uit woede en toonden vijandelijkheid als hij niet ophield.

Bron van waarheid, Koran meldt;
52. Toen Jezus hun (der Israëlieten) ongeloof bemerkte, zeide hij: “Wie zullen mijn helpers zijn terwille van Allah?” De discipelen antwoordden: “Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En getuigt gij dat wij Moslims zijn.”
53. “Onze Heer, wij geloven in hetgeen Gij hebt geopenbaard en volgen deze boodschapper. Schrijf ons onder hen die getuigen.”
54. En zij ( Israëlieten) maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen, Joden), maar Allah voorziet het beste.
55. Toen Allah zeide: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgene waarin gij verschilt.
56. Doch de ongelovigen zal Ik in deze wereld en in de volgende streng straffen en zij zullen geen helpers hebben.”
57. De gelovigen die goede werken verrichten zal Ik volle beloning toekennen. Maar Allah heeft de onrechtvaardigen niet lief.
58. Dat is hetgeen Wij u van de tekenen en de wijze vermaning meedelen.
59. Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: “Wees” en hij werd.
60. De waarheid is van uw Heer, behoort daarom niet tot degenen, die twijfelen.
61. Zou men nu met u over hem (Jezus) redetwisten, nadat de kennis tot u gekomen is, zeg dan: “Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen en onze vrouwen en uw vrouwen en ons volk en uw volk roepen; laat ons daarna vurig bidden en de vloek van Allah roepen over degenen, die liegen.”
62. Dit is voorzeker de ware uitleg, en er is geen God dan Allah en waarlijk, Hij is de Almachtige, de Alwijze.
63. Doch indien zij zich afwenden, Allah kent de onheilstichters toch goed.( al imraan 3/52-63 )
Koran;
“87. Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. Telkens als een boodschapper tot u kwam, met hetgeen uw ziel niet behaagde, hebt gij u laatdunkend gedragen, sommigen hunner hebt gij verloochend en anderen gedood.
88. En zij zeiden: “Ons hart is verhuld.” Neen, Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt. Weinig is derhalve hetgeen zij geloven.( al baqaraah 2/87-88)
“78.“Degenen onder de kinderen Israëls, die niet geloofden, werden door de mond van David en door Jezus de zoon van Maria, vervloekt. Dit geschiedde, omdat zij niet gehoorzaamden en plachten te overtreden.”( al maidah 5/78)

Telkens wanneer een profeet kwam in de Israëlieten lieten ze in meeste gevallen hem in de steek en net als voorheen hebben ze de Profeet Jezus ook niet erkend en geaccepteerd als een profeet, zoals de verzen ook vermelden, puur omdat hun ziel niet behaagde, zoals ten onrechte inkomsten innen en uitbuiten van het volk en nog meer,  dit omdat ze dachten dat ze bevoorrecht waren en alles mochten doen wat hun hart begeerte. Israëlieten waren volkomen doof om de waarheden te horen en blind om de waarheden te zien wat profeet Jezus allemaal deed met wonderen. Daarom zijn ze door Allah vervloekt.
‘ Het geval van Profeet Jezus is net als het geval Adam’ vermeld onze Heer Allah want als Allah zegt “wees”en het wordt datgene wat hij wenst.

De waarheid is dat Jezus een mens en een profeet is en een voortreffelijke dienaar van Allah, is gemaakt van stoffelijk materie, gekomen onder de Israëlieten om de Wet van Allah ( wet van Mozes, Tora ) te laten leven en te onderwijzen.
De ongelovigen in Jezus zijn in dit geval de Israëlieten ( Joden), die toen en nu nog steeds niet erkennen dat Jezus een profeet is maar met name de huidige Christenen die beweren en geloven nadat de kennis en de uitleg ‘de Koran’  is geopenbaard aan profeet Muhammed ( vzmh ), dat Profeet Jezus, de dienaar van Allah, een zoon van Allah is.
Allah vervloekt ieder die zulke beweringen doen en erin geloven en zelfs erover twijfelen.

Allah is geen stoffelijk materie, noch zichtbaar wezen.
Dit geval laat zien, dat in die tijd van Jezus, verschillende geloofsbelijdenissen waren. Ene geloofde in steen, de ander in sterren, weer ander in vuur, en andere in zijn eigen begeertes enzovoort. Zo hadden ze blijkbaar Jezus ook willen zien, omdat Jezus veel wonderen verrichte met de wil van Allah uiteraard.
De verrichte wonderen waren puur om ze over te halen voor zijn profeetschap.

Koran;
109. Gedenkt de dag, waarop Allah de boodschappers zal verzamelen en zeggen: “Hoe werd gij aangenomen?” Zij zullen zeggen: “Wij hebben geen kennis, Gij alleen zijt de Oerkenner van het verborgene.”
110. Wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie ( blijde tijding ) onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwam en degenen onder hen ( de Israëlieten )die verwierpen, zeiden: “Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij.”

Zelfs sommige discipelen twijfelden voor zeer korte duur over de profeetschap van Jezus en zeiden;
111. “En toen Ik de discipelen bezielde om in Mij en Mijn boodschapper te geloven, zeiden zij: “Wij geloven en getuigt Gij, dat wij ons hebben onderworpen.”
112. Toen de discipelen zeiden: “O, Jezus, zoon van Maria, is uw Heer bij machte, ons een (met voedsel) gedekte tafel van de hemel neder te zenden?”, antwoordde hij: “Vreest Allah, als gij gelovigen zijt.”
113. Zij zeiden: “Wij verlangen zeer, er van te mogen eten zodat ons hart gerustgesteld moge worden en wij mogen weten dat gij de waarheid tot ons hebt gesproken en wij daarvan getuigen mogen zijn.” ( al maidah 5/109-113 )

drie-eenheid in deKoran;
116.” En wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: ‘Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,’? zal hij antwoorden: “Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.
117. Ik zeide niets tot hen, dan hetgeen Gij mij hebt geboden: “Aanbidt Allah, mijn Heer en uw Heer.” En ik was getuige van hen, zolang ik in hun midden verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de Bewaker over hen en Gij zijt Getuige van alle dingen.
( al maidah 5/116-117).

Eerwaardige Jezus zegt dus; ‘zolang ik tussen hun was heb ik precies gedaan wat U ( Allah ) van me wilde. Ik heb ze gewaarschuwd van de fouten wat ze deden, onfatsoenlijke gedragen moesten vermijden en nog veel meer, maar tegelijkertijd heb ik ze het goede nieuws gegeven dat wanneer ze mij zullen erkennen en naar me zullen luisteren en doen wat ik hun opdraag en dat dit door Almachtige Allah goedgekeurd zal worden en dat ze de eeuwige Paradijs binnen konden treden. Maar Vanaf mijn sterfte weet ik van niks want ik was er niet bij. U hebt alles gezien want u bent alles ziende. Daarom zijn zij verantwoordelijk voor hetgeen wat ze hebben misdaan na mijn sterfte. Dit betekent dat ik niemand heb verteld, naast jouw mij te aanbidden. U bent verre van vereenzelviging.’

In de dag des oordeels zal Allah uitspraak doen waarover zij van mening verschilden.Dit geldt natuurlijk voor de Joden en de Christenen. Hetzelfde geldt ook voor mensen die zich moslim noemen maar het ‘moslim zijn’ niet nakomen. Allah maakt geen enkel onderscheid tussen welke geloofsovertuiging dan ook. Allah is Almachtig, Rechtvaardig met zijn oordeel, barmhartig en genadevol. Tegen de leugenaars, belasteraars en afgod dienaren zal hij absoluut geen medelijden hebben.
Koran;
21. Voorzeker, degenen, die de tekenen van Allah verwerpen en de profeten ten onrechte doden en ook trachten de mensen te doden welke tot rechtvaardigheid aanmanen, verkondig hun een pijnlijke straf.( al imraan 21)

57. ‘En wanneer de zoon van Maria als voorbeeld wordt genoemd, ziet, uw volk rijst op en keerde zich of in ofschuw.
58. En zij roepen: “Zijn onze goden beter of is hij beter?” Zij zeggen dit tot u alleen om te twisten. Waarlijk zij zijn een twistziek volk.
59. Hij (Jezus) is niets dan een dienaar wie Wij Onze gunst schonken en Wij stelden hem tot voorbeeld voor de kinderen van Israël
63. Toen Jezus met duidelijke bewijzen kwam, zeide hij: “Waarlijk ik ben met wijsheid tot u gekomen opdat ik u iets van hetgeen waarover gij onderling verschilt duidelijk moge maken. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
64. Voorwaar, Allah is mijn Heer en uw Heer. Dient Hem daarom. Dit is het rechte pad.” (as Zokhrof 43 )

as Saff 61;
6. En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: “O kinderen van Israël, Ik ben Allah’s boodschapper voor u, datgene bevestigend wat voor mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn.” En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: “Dit is louter bedrog.”
14. O, gij die gelooft, wees Allah’s helpers, zoals toen Jezus, zoon van Maria, tot zijn discipelen zeide: “Wie zijn mijn helpers terwille van Allah?” De discipelen antwoordden: “Wij zijn Allah’s helpers!” Toen geloofde een gedeelte van de kinderen Israëls, terwijl een ander deel niet geloofde maar Wij hielpen de gelovigen tegen hun vijand en zij werden overwinnaars.

Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bayyinah) 98;
1.    ‘De ongelovigen onder de mensen van het Boek en onder de afgodendienaren konden niet worden bevrijd, voordat een duidelijk bewijs tot hen gekomen was,
2. Een boodschapper van Allah ( profeet Muhammed ), die aan hen de zuivere bladzijden voordroeg.
3. Waarin alle geschriften verzameld zijn.
4. En de mensen van het Boek werden eerst onenig, nadat het duidelijke teken tot hen gekomen was.
5. En daarin werd hun slechts geboden Allah te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zakaat te betalen. Dat is de ware godsdienst.
6. Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.
7. Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen.
8. Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijd zullen vertoeven. Allah zal welbehagen in hen hebben en zij zullen welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest.’

al maidah 5/14;
’ En met degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij deden.’

Allah is Alles wetende, Alles ziende. Allah is Almachtige, onze Heer.

Allah is Barmhartig en Genadevol.