Kenmerken van Profeten

Kenmerken van Profeten?

Profeten zijn mensen

Profeten zijn mensen uit een volk waarvan iedereen hem kent en weet, en het zijn nooit vreemdelingen van buitenaf.
Wanneer de boodschappers kwamen, was de voornaamste belemmering om te geloven van die volk was het door te zeggen;” En niets heeft de mensen belet te geloven toen de leiding tot hen kwam dan het feit dat zij zeiden: “Heeft Allah een mens als boodschapper gezonden?” ( Koran al israa 17/94)
“En Wij zonden nooit boodschappers voor u, of zij gebruikten voedsel en liepen op straat. En Wij gebruiken sommigen uwer tot een beproeving voor anderen. Zult gij geduldig zijn? Want uw Heer is Alziende.( al forkaan 25/20)

Profeten zijn niet onsterfelijk, het zijn stervelingen

Net als elk mens aten en dronken ze, trouwden, hadden sommigen kinderen en familie.
“En Wij maakten hun lichaam niet zodanig dat zij geen voedsel behoefden te gebruiken, evenmin dat zij voor eeuwen konden blijven leven.( al anbiyaa 21/8)

Profeten waren goede nieuws van blijde tijden en waarschuwers voor hevige pijn lijden.

Mensen waren 1 gemeenschap. Allah zond de profeten voor goede nieuws van blijde tijden en waarschuwen van hevige pijn lijden ( in de eeuwige hel).
Zond voor mensen een Boek of geschriften waarin bepalingen stonden voor beoordelingen bij meningsverschillen. Echter de Boek hebbenden (Joden en Christenen) waren verspreid nadat hun bewijzen waren getoond, puur om het hebzucht.
“De mensheid was één gemeenschap. Daarna verwekte Allah profeten als brengers van goede tijdingen en als waarschuwers en zond met hen het Boek neder, dat de waarheid bevatte, om onder de mensen te richten over datgene waarin zij verschilden. En niemand verschilde er over, dan degenen aan wie het (Boek) was gegeven, nadat duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, – uit afgunst jegens elkander. Dan heeft Allah door Zijn gebod de gelovigen geleid betreffende de waarheid, waarover zij hot oneens waren; en Allah leidt naar het rechte pad, wie Hij wil.”( al bakaraa 2/213)

Profeten willen niet aanbeden worden

Geen enkel mens zal, nadat hem Boek, wijsheid en profeetschap is gegeven onmogelijk  zeggen;” Laat Allah achterwege, aanbid mij! Integendeel ( zo zullen ze zeggen);” Het betaamt een mens niet, als Allah hem het Boek en de macht en het profeetschap geeft, dat hij dan tot de mensen zou zeggen: “Wees mijn dienaren buiten Allah”; maar (veeleer): “Wees aanbidders van de Heer, daar gij het Boek onderwijst en zelf bestudeert.”
Noch zal hij u gebieden de engelen en de profeten als goden te aanvaarden. Zou hij u ongeloof bevelen, nadat gij Moslims werd?  ( al imraan 3/79-80)

Profeten zijn niet in staat uit zichzelf een Wonder te verrichten

“En Wij zonden boodschappers voor u, sommigen van hen hebben Wij vermeld en anderen hebben Wij niet genoemd en geen boodschapper kan een teken ( wonder ) brengen zonder Allah’s gebod. En wanneer Allah’s gebod komt, wordt er in waarheid geoordeeld en dan gaan de leugenaars verloren.”( al ghaafir 40/78)

Profeten zijn geduldig tegen martelingen en leed

“Gewis, de boodschappers voor u werden ook verloochend en gekweld, niettemin bleven zij geduldig in datgene, waarvoor zij waren verloochend; totdat onze hulp tot hen kwam. Er is niemand die de woorden( wensen ) van Allah kan veranderen. En er zijn reeds tijdingen omtrent die boodschappers tot u gekomen.”(al anaam 6/90)
“”En waarom zouden wij niet in Allah vertrouwen wanneer Hij ons onze wegen heeft getoond? En wij zullen voorzeker al het kwaad dat gij ons doet met geduld dragen. Laat daarom allen die willen vertrouwen, in Allah hun vertrouwen stellen.” ( Ibrahiem 14/12)

Profeten zijn mensen die door Allah op juistheid zijn geleid
“Dezen zijn het, die Allah juist heeft geleid; volgt daarom hun leiding. Zeg: “Ik vraag u er geen beloning voor. Dit is niets dan een vermaning aan alle volkeren.”( al anaam 6/90)

De reden van de verzonden profeten zijn,  dat Allah Barmhartigheid vertoond

Allah is rechtvaardig. Zonder te waarschuwen zal Hij de mensen niet straffen of hevig pijn laten lijden. Als Allah het wil, kan Hij ons onmiddellijk straffen doordat wij zondigen, maar  met zijn Barmhartige en genadevolle eigenschap  stuurde Hij regelmatig profeten om ons te waarschuwen.
“Voorzeker, Allah doet de mensen in het geheel geen onrecht aan, maar de mensen doen hun eigen ziel onrecht aan.”( yoenoes 10/44)
“Gezelschap van djinn en mensen. Kwamen er niet uit uw midden boodschappers tot u die u Mijn tekenen verhaalden en die u voor de ontmoeting van deze Dag waarschuwden? Zij zullen zeggen: “Wij getuigen tegen onszelven.” Het wereldse leven bedroog hen. En zij zullen tegen zichzelf getuigen, dat zij ongelovigen waren.
Dit komt, omdat uw Heer de steden niet onrechtvaardig wilde vernietigen, terwijl de mensen er van onbewust waren.”(al anaam 6/130-131)

Profeten zullen ook verantwoording afleggen

“En Wij zullen degenen, tot wie de boodschappers waren gezonden zeker ter verantwoording roepen; en Wij zullen de boodschappers ook ondervragen. Dan zullen Wij hen zeker met kennis doen weten; want Wij zijn nooit afwezig.”( al araaf 7/6-7)

Alle profeten zijn bespot en beledigd

“Voorzeker boodschappers werden voor u ook bespot, maar Ik schonk uitstel aan de ongelovigen. Dan greep Ik hen en hoe (vreselijk) was Mijn straf.”( ar raad 13/32)

Profeten zijn gekomen in de taal van hun volk

“Wij zonden geen boodschapper dan met de taal van zijn volk, zodat hij (het) hun duidelijk moge maken. Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil. Hij is de Almachtige, de Alwijze.”( ibrahiem 14/4)

De opdracht van de profeten waren de bekendmakingen

“De afgodendienaren (heidenen, vereenzelvigers)zeggen: “Als Allah het zo had gewild zouden wij niets buiten Hem hebben aanbeden, wij noch onze vaderen; noch zouden wij iets buiten Zijn wil hebben verboden.” Degenen, die voor hen waren handelden evenzo. Maar zijn de boodschappers voor iets anders verantwoordelijk dan voor de duidelijke verkondiging?”(an nahl 16/35)
“O boodschapper, verkondig hetgeen u van uw Heer is geopenbaard en indien gij dat niet doet, dan hebt gij Zijn boodschap niet overgebracht. Allah zal u tegen de mensen beschermen. Voorzeker, Allah leidt het ongelovige volk niet.”(al maidah 67)

Satan heeft geen invloed op de profeten

“Nimmer zonden Wij een boodschapper of een profeet voor u of, wanneer hij (zijn boodschap) verkondigde, kwam de duivel er tussen. Doch Allah doet hetgeen Satan inblaast te niet. Dan bevestigt Allah Zijn woorden en Allah is Alwetend, Alwijs.
“Zodat Hij hetgeen Satan inblaast tot een beproeving moge maken voor degenen in wier hart een ziekte is en wier hart verhard is – voorzeker, de onrechtvaardigen zijn in groot verzet.”(al hadj 22/52-53)

Profeten zijn bevolen goede handelingen te verrichten

“O gij boodschappers, eet van hetgeen rein is en verricht goede werken. Voorwaar Ik weet goed wat gij doet.”( al moemoen 23/51)

Profeten bewaren wat aan hun is toevertrouwd

“En het beaamt een profeet niet oneerlijk te handelen;”wie oneerlijk handelt zal op de Dag der Opstanding zijn oneerlijke handelingen met zich meebrengen. Dan zal iedere ziel ten volle worden vergolden naar hetgeen zij verdiende, – toch zal hun geen onrecht worden aangedaan.”(al imraan 3/161)

Profeten zijn uit mannen gekozen

“En Wij zonden voor u slechts mannen uit de inwoners der steden, die Wij inspireerden. Hebben zij dan niet op aarde gereisd en gezien wat het einde was dergenen die voor hen waren? En het tehuis van het Hiernamaals is voorzeker beter voor degenen, die vrezen. Wilt gij dan niet begrijpen?’( joesof 12/109)

Bij bekendmakingen eisen de profeten geen enkel betaling van de mensen
“En ik vraag u er geen beloning voor; mijn loon is slechts bij de Heer der Werelden.”(as soeraraa 26/127)

Profeten roepen de mensen om tot Allah te dienen

” En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op, “Aanbidt Allah en vermijdt de boze.” Toen waren er sommigen onder hen die Allah leidde en er waren sommigen die bleven dwalen. Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars.”( an nahl 16/36)

Profeten zijn gezonden aan alle volkeren
“Voor elk volk is er een boodschapper. Wanneer daarom hun boodschapper komt, wordt er met rechtvaardigheid onder hen geoordeeld en hun wordt geen onrecht aangedaan.( an yoenos 10/47

Profeten kunnen het ongeziene zonder de wil van Allah niet weten

“Hij is de Kenner van het onzienlijke en Hij geeft niemand overvloedig kennis van Zijn geheimen.
Behalve hem die Hij als boodschapper kiest. Dan doet Hij een wacht voor hem en achter hem gaan,
Opdat Hij moge weten dat zij (Zijn boodschappers) de boodschappen van hun Heer hebben overgebracht. En Hij omvat alles wat met hen is – en Hij heeft alles berekend.”(al djinn 72/26-28)

Profeten zullen in de hiernamaals getuigen over hun eigen volk

“” En (gedenk) de dag waarop Wij onder elk volk een getuige tegen hen uit hun midden zullen verwekken en u (profeet) als getuige tegen dezen zullen brengen. Wij hebben u het Boek nedergezonden, alles verklarend, als leiding, barmhartigheid en blijde tijding voor hen die zich onderwerpen.”(an nahl 16/89)

Allah heeft de profeten verzonden om ze te gehoorzamen

“Wij zenden geen boodschapper of hij moet worden gehoorzaamd volgens Allah’s gebod. Als zij tot u waren gekomen, toen zij hun ziel onrecht hadden aangedaan en Allah om vergiffenis hadden gevraagd en de boodschapper ook om vergiffenis voor hen had gevraagd, zouden zij Allah voorzeker Berouwaanvaardend, Genadevol hebben bevonden.”(al israa 17/71)

Profeten vermijden om de Satan-de boosheid  te vereren

“” En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op, “Aanbidt Allah en vermijdt de boze(satan,duivel).” Toen waren er sommigen onder hen die Allah leidde en er waren sommigen die bleven dwalen. Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars.”( an nahl 16/36)

Om de rechtvaardigheid op te stichten zijn aan de profeten openbaringen/ Boeken/ duidelijke bewijzen getoond.
“Voorwaar, Wij zonden Onze boodschappers met duidelijke bewijzen en openbaarden hun het Boek en de Weegschaal opdat het mensdom rechtvaardig moge zijn. Wij hebben ijzer nedergezonden, waardoor grote strijd doch ook grote voordelen voor het mensdom ontstaan, opdat Allah degenen moge onderscheiden, die in het ongeziene Hem en Zijn boodschappers helpen. Zeker, Allah is Sterk, Almachtig.”(al hadied 57/25)

Alle profeten waren deugdelijke  mensen

“En Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen.”(al anaam 6/85)

Profeten zijn gezonden om in de hiernamaals geen excuses te kunnen maken
“Boodschappers, brengende blijde tijding en waarschuwende, dat de mensen geen tegenwerping tegen Allah zullen maken nadat de boodschappers (waren gekomen). En Allah is Almachtig, Alwijs.”(an nisa 4/165)
“En indien Wij hen voor zijn (van de profeet) komst met een straf hadden verdelgd, zouden zij ongetwijfeld hebben gezegd: “Onze Heer, waarom hebt Gij ons geen boodschapper gezonden, dan hadden wij Uw geboden kunnen volgen eer wij vernederd en onteerd werden?”(taahaa 20/134)

Wat zijn de eigenschappen van de profeten?

Profeten zijn gewoon mensen zoals wij.
Het zijn mensen net als wij, gemaakt van vlees en botten. Ze bezitten geen goddelijke eigenschappen. Ze zijn geboren, worden groot en sterven. Ze  bezitten, net als iedereen,  menselijke eigenschappen, zoals eten, drinken, werken, moe worden, rusten, ongerust maken over iets, vrolijk worden enzovoort. Ze hebben belangrijke verschillen  dan de andere mensen. Profeten ontvangen openbaringen van Allah, voor dit werk zijn ze uitgekozen. Normale mensen kunnen absoluut geen openbaringen ontvangen.

Profeten bezitten speciale eigenschappen van nature af
Omdat de profeten voorbeeldige personaliteit hebben en op juiste pad leidend zijn, dienen ze te beschikken over bepaalde eigenschappen.  Daarom hebben sommige profeten hoge eigenschappen en speciale eigenschappen van nature af. Door deze eigenschappen te vertonen hebben ze erg veel bijdrage geleverd bij hun taak en bij leren van de openbaringen. Denk hierbij aan, oprecht, eerzaam enz.Ze hebben de taak als de  profeetschap met goede resultaat volbracht.

Profeten kunnen als het nodig is, met de Hulp van Allah, wonderen verrichten.
Profeten kunnen, wanneer ze openbaringen van Allah ontvangen en het aan de mensen te vertellen wonderen verrichten met de wil van Allah. Wonder  is een bijzonder gebeurtenis, gegeven door Allah, om te bewijzen dat ze profeten zijn. De werkelijke eigenaar van de wonderen is Allah. Geen enkel profeet kan wonderen laten zien zonder de steun en hulp van Allah.  Voorbeelden zoals de vuur dat profeet Abraham niet kon branden, de stok van Mozes waarbij die in een slang veranderde, de doden tot leven opwekken door Jezus.

Profeten die elk dezelfde eigenschappen bezitten
-Oprecht zijn
-Vertrouwbaar zijn
-Wijs en slim zijn
-Ver van zondigen zijn
-De openbaringen die ze van Allah ontvangen verkondigen zoals ze die ontvangen

Profeten zijn vertrouwde en eerlijke mensen

Oprecht is pas, wanneer de bedoeling, spraken en handelingen met elkaar overeenkomen.
Door de geschiedenis heen, hebben de mensen de oprechtheid altijd als een grote waarde gezien.
Zowel voor de profeetschap en ook na de profeetschap gegeven te zijn, waren hun principes zowel spraak en daad het zelfde. Zij waren dus oprecht zowel bij spraak, het uitvoeren en bij handelingen. Ze bezitten geen enkele  slechte gewoontes zoals bedrog, liegen, kwaadsprekerij ( lasterij ), mensen misleiden of schijnheiligheid. In de Koran staan vermeld over hun oprechtheid en eerlijkheid;” En vermeld Abraham in het Boek. Hij was een waarheidslievende ( in spraak en handelingen ) profeet.”( al marjam 19/41)

Waarom is de oprechtheid van de profeten belangrijk?
Profeten zijn mensen die als taak hebben, de adviezen, wetten en bepalingen die ze van Allah ontvangen aan mensen te vertellen. Bij het doen van deze taak dient de persoon allereerst oprecht te zijn. Als ze niet oprecht zouden zijn, dan zouden ze niet geloofwaardig overkomen en de mensen zouden dan geen gehoor geven en in hem geloven.

Wat betekent vertrouwd zijn?
Vertrouwt betekend in woord;  iets wat aan hem is toevertrouwd, of het opdracht wat aan hem is gegeven niet te verraden.
Vertrouwd;  Profeten zijn vertrouwelingen bij het uitvoeren van hun heilige taak en bij andere taken.

Wat was de invloed  bij het verkondigen en accepteren van de boodschap, als vertrouwde profeten?
Profeten hebben de openbaringen die ze van Allah ontvingen eerst zelf geëigend, hebben het eerst in eigen leven toegepast en vervolgens de mensen geleerd.  Dit geval heeft grote invloed gehad bij het accepteren en het leren van de boodschap.

Profeten zijn wijze en intelligente mensen

Profeten bezitten een hoge begaafdheid, sterke geheugen en grote overtuigingskracht.
Daarom begrepen ze de openbaringen die ze ontvingen van Allah heel goed en brachten ze dit goed over aan de mensen.  Gaven juiste beslissingen bij problemen.  Dit geval staat in de Koran als volgt vermeld;” En gedenk Onze dienaren Abraham, Izaak en Jacob, de bezitters van macht en inzicht.”(saad 38/45)

Wat was het belang van wijs en intelligentie zijn bij het uitvoeren van de profeetschap?
Profeetschap is een taak met  grote verantwoordelijkheid. Daarom heeft Allah, de profeten wijsheid, intelligentie en het juist interpreteren als begaafdheid gegeven zodat ze bij het overbrengen van de openbaring op een juiste manier geschied en dat ze hun verantwoordelijkheden na kunnen komen.
Daarom zijn profeten buitengewoon personen die wijs zijn , intelligent, die verte kunnen  zien, evenwichtig en met maat zijn. Met deze eigenschappen hebben ze de openbaringen die ze ontvingen van Allah met goede resultaten overgebracht aan de mensen

Waarom moeten de Profeten zondigen ontlopen?

Profeten zijn gezanten van Allah en ze worden als voorbeeld genomen door mensen. Zij zondigen niet. Want de profeten zijn gekomen om mensen te leren wat zondigen is en hoe ze het zondigen moeten ontlopen. Aangezien ze mensen zijn komt het zeer weinig voor dat ze fouten kunnen maken, maar Allah waarschuwt ze en meteen herstellen ze zich en maken dat fout nooit meer. Als ze zondigen is de oprechtheid van de boodschap niet meer te vertrouwen. Het zou in strijd zijn met de taken die ze verrichten en de morele principe die ze als eigenschap hebben schaden. Ze zouden de liefde van de mensen niet kunnen winnen en de profeetschap niet meer kunnen uitvoeren.

Wat zijn de basis taken van de Profeten?

De basis taak van de profeten zijn, de ontvangen openbaringen van Allah verkondigen aan de mensen zoals ze die ontvangen hebben. Dit heet de ‘verkondiging’. Het is onmogelijk dat de Profeten de ontvangen openbaringen geheim houden van de mensen.  Ze hebben het recht en bevoegdheid niet om de ontvangen openbaringen die ze krijgen van Allah, te verminderen of te vermeerderen. Ook mogen ze deze wetten (de bepalingen) en  verboden  niet achterwegen houden van de mensen door te zwijgen of geheim te houden. Over dit kwestie vermeld de Koran;” En indien hij enige woorden in Onze naam had uitgedacht, Dan zouden Wij hem zeker bij de rechter hand hebben gegrepen.”( al haqqah 69/44-45). Allah bedoeld hiermee, dat ze absoluut niet in staat zulke handelingen uit te voeren, anders zullen ze ondanks dat ze profeten, hevig gestrafd worden.

De profeten hebben tijdens de verkondiging op geen enkel manier dwang gebruikt
Tijdens de verkondiging van het geloofsovertuiging ( religie) hielden ze zich bezig met het uitleggen van basisleer van dat geloof, het leren ervan, laten leren en controleren datgene wat geleerd is en of dat daadwerkelijk gepraktiseerd word, mensen weerhouden van viezigheden en zuiveren behoorden tot hun taak. Bij het uitvoeren van deze taken hebben ze nooit onderdrukking en dwang gebruikt. Bovendien waren er veel profeten die onderdrukking en hinder hebben doorstaan tijdens de verkondiging. Ondanks de dreigementen met de dood en de gevaren hebben ze hun taak niet opgegeven.

Allah is Barmhartig en Genadevol