Kabbala

Kabbala?

wat is kabbala leer

Letterlijk betekent Kabbala “  mondelinge traditie”. In de encyclopedieën of in de woordenboeken wordt dit weegegeven als een mysterieuze geheimzinnige in de Joodse geloof.

Vanuit deze definitie,  is het een leer en onderzoekt Kabbala, de geheime betekenissen in de Tora en diverse Joodse bronnen. Echter als we dit onderwerp nog een beetje van dichtbij onderzoeken, komen verschillende waarheden te boven. Deze waarheden brengt ons naar een resultaat, dat Kabbala nog voor Tora, de basis van de Jodendom bestond en na de openbaringen van de Tora aan Mozes, binnen gedrongen is  in de Jodendom als een polytheïstisch ( afgoderij )leer.
Hoe en wanneer de Kabbala is ontstaan is onduidelijk. Met een metafysische eigenschappen, in een esoterische systeem , is het een algemene naam van filosofische mysterie.

Het wordt door iedereen erkend dat Kabbala ouder is dan de Jodendom. De Joodse geschiedenis onderzoeker Theodore Reinach, omschrijft de Kabbala als een geheime gif “dat in de ader van de Jodendom binnendrong en het helemaal overnam.”
Salomon Reinach omschrijft de Kabbala als “een van de slechte verdraaiingen in de menselijke hersenen.”
De reden dat het gezien wordt als een van de slechte verdraaiingen in de menselijke hersenen, komt het doordat het voornamelijk zich bezig houdt met ‘ tovenarij, bezweringen.’
Kabbala vormt al meer dan duizend jaar een basis van rituele tovenarij. Er wordt erin geloofd dat rabbijnen krachten bezitten omdat ze met Kabbala bezig houden. Veel niet Joden waren beïnvloed in de Kabbala en door gebruik te maken van deze leer waren ze bezig met tovenarij.
Eind middeleeuwen werd de hele Europa verpakt, maar met name geaccepteerde door de alchemisten, speelde Kabbala een grote rol bij mysterieuze onderzoeken als grondslag.

Maar wat is de oorsprong van dit onderdeel?
Volgens de Joodse historicus Fabre d’Olivet, geeft ‘Oude Egypte’ antwoord op deze vraag.
Volgens Fabre d’Olivet reikt de basis van Kabbala uit Egypte.
Kabbala werd in Oude Egypte  geleerd door sommige Israëlische leiders en later is dit van generatie tot generatie overgebracht als een mondelinge traditie.
Om het fundamentele verband van Kabbala en Masonizme te kunnen vinden dient gekeken te worden naar Oude Egypte.

De stammen van Kabbala in de Oude Egypte
Zoals uit de citaten uit te halen is, was in Egypte twee belangrijke machtspunten. Farao en samen met hem, personeel die inspraak hadden op het bestuur. Dit personeel had vaak een belangrijke invloed op Farao. Farao vroeg aan hun om adviezen en van tijd tot tijd handelde hij volgens hun voorstellen. De onderstaande verzen geven een teken van de invloed van die bestuurspersonelen;
Koran;
“107. Hij (Mozes) wierp zijn stok neder en ziet, het was duidelijk een slang.
108. En hij haalde zijn hand tevoorschijn en ziet, zij was wit (geworden) voor de toeschouwers.
109. De leiders van het volk van Pharao zeiden: “Dit is gewis een vaardige tovenaar.”
110. “Hij wil u uit uw land zetten. Wat raadt gij nu aan?”
111. Zij zeiden: “Geef hem en zijn broeder tijd en zend (intussen) omroepers de steden in,”( al aaraaf 7/107-111)

Als we opletten, zien we in de verzen een personeel dat adviezen en methoden geeft en provoceert Farao tegen Mozes. Wanneer we in de geschiedenis kijken van de Oude Egypte is te zien dat deze ‘personeel’ uit twee basis onderdelen bestaat; het leger en geestelijken ( priesters, pastoors enz.)
Als we het onderwerp in gezelschap van de historische bronnen onderzoeken, zien we dat de Israëlieten langere tijd onder invloed van de polytheïstisch cultuur waren, de Oude Egyptische geloof hebben geleefd. Deze resultaat wat ons naar toe heeft geleid was het teken, ‘het standbeeld van de kalf’ toen Mozes in Tur gebergte (Sinai ) was, eigenlijk de namaak van de oorspronkelijke Egyptische Hathor en Aphis afgodsbeelden zijn.

Het intrede van de Kabbala in de Jodendom

Beïnvloeding van de Egyptische afgoderij geloofsovertuiging op de Israëlieten is op verschillende stappen tevoorschijn gekomen.
Bij het verlaten van een profeet voor een korte periode en meteen tot afgoderij overgaan, het aanbidden van de ‘kalfbeeld’ , laat zien dat ze aanleg hadden om dit afwijkende geloof te doen. Wat ze tegen Mozes zeiden;” En toen gij zeide: “O Mozes, wij zullen u geenszins geloven, totdat wij Allah van aangezicht tot aangezicht zien”, toen trof u een donderslag, terwijl gij toezaagt” 138. “En Wij deden de kinderen Israëls door de zee trekken en zij kwamen tot een volk dat aan zijn afgoden was gehecht. Zij zeiden: “O, Mozes, maak ons een god zoals dit (volk) goden heeft.” Hij antwoordde: “Gij zijt zeker een…al aaraaf 7/138-139), zijn duidelijke voorbeelden dat ze een stoffelijk  wezens ( afgodsbeelden) willen zien dat “zichtbaar” is.

De Joden dat de Oude Egyptische materialist, gebaseerd op de tovenarij en geheimzinnige leer hebben overgenomen, de verboden omtrent dit onderwerp in de Tora volledig achterwege gelaten, hebben ze de tovenarij rituelen van andere afgoddienende volkeren geëigend en op deze manier is de Kabbala in de Jodendom binnen gekomen maar  tegen de Tora in  is de mysterie leer ontwikkeld.

Engelse schrijver Nesta H. Webster schrijft in zijn artikel “Ancient Secret Tradition”( Antieke mysterieuze traditie)  over dit onderwerp; “ zover we weten werd de tovenarij voordat Palestina door de Israëlieten bezet waren, uitgevoerd door de Kanaanieten.
Egypte, India en Griekenland hadden zijn eigen waarzeggers en tovenaars. Ondanks de vervloeking in de Tora tegen de tovenarij, hebben de Joden de waarschuwingen achterwege gelaten, hebben ze deze leer in zichzelf verwikkeld en hebben ze de heilige traditie ( profeetschap ) gemengd met de tovenarij gedachten van de andere volkeren. Daarom hebben Kabbala tegenstanders gelijk met hun bezwaar dat Kabbala niet afkomstig is uit een zuivere Joodse stam.”

Kabbala, is vanuit Oude Egypte en later overgegaan naar diverse afgoddienende volkeren, is binnengedrongen in de Jodendom en onderdak gevonden, ontwikkeld tot een traditie en de Tora is,  gebaseerd op Kabbala als centraal leer in de Jodendom verdraaid en veranderd.

Er wordt beweerd dat Kabbala de waarheid van Tora bouwt en volgens de Kabbalisten is de Tora verdeeld in 2 aspecten; Het ziel ( de geheime of verborgene, onzichtbare ) en lichamelijke ( de geopenbaarde ). De ziel bevat de geheimen met betrekking tot God en de lichamelijke zijn de gedragswetten.

De God deelt zijn geheimen absoluut niet met profeten of mensen, dus is dit volkomen godslastering.
De taken van de profeten is het openbaar maken van de door God gezonden bevelen, niet meer en niet minder. Het op een juiste manier dienen van God. Bovendien, waarom zou God zijn geheimen delen met anderen?

Het geloven dat Kabbala de Tora heeft uitgebouwd, is tevens een belediging belastering tegen Mozes en tegen alle andere Profeten onder de Israëlieten. Ook de bewering dat Kabbala begon bij  onze Aartsvader Abraham is werkelijk grens overschrijdend, volkomen zelfbedrog en onzin.

Allah is Almachtig, Alles horend en Alles ziend. Hij is Alleswetend.

Allah is Barmhartig en Genadevol.