Islam

Islam

Woordelijke betekenis van Islam
Betekenis van Islam stamt van het Arabische woord ”selem“, af.
In de woordenboek komt het als de betekenissen voor “ gehoorzaamheid, zich buigen voor, overgave tot, onderwerpen,  in veiligheid gebracht van de kwaadheid, zoeken naar veiligheid ( vrede ).
In het Hebreeuws wordt het ‘sjalom’ genoemd, hetgeen betekent, vrede, veiligheid enzovoort, dus hetzelfde als het woord Islam.

Definitie van Islam; is een verordening van zowel in deze wereld als in de hiernamaals te leiden naar glorieuze ( vreugde, blijheid) levensstijl,met  een geloofsovertuiging en praktiserende vorm, gezonden aan profeten door God Allah om dit mee te delen  aan de mensen.
Inhoud van Islam;
Betekenis van Islam; zich overgeven; zich overgeven aan de bevelen van Allah met betrekking tot verboden en geboden. Er is geen sprake van Islam zonder zich te hebben overgegeven aan de wetten van Allah. In de Koran;
Zeg: “Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer der Werelden.”( al anaam 162).
“Maar neen, bij uw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn, voordat zij u (profeet) tot rechter maken over al hun geschillen en in hun hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen gij oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen.( an nisaa 65)

Omdat God Allah met zijn Alleswetendheid alles heeft omsingeld, is het van belang als dienaar zijnde, zich aan Hem over te geven, te onderwerpen. De wetten van het bestaan vereist dat mensen zich aan Allah moeten overgeven( onderwerpen). Want Allah is diegene die het beste weet zowel over de wetten als over de mensen ( Allah heeft alles geschapen, daarom is Hij de enige die alles weet).

Universum en alles hierin onderwerpt zich voor de wetten van zijn Schepper.
Met de letterlijke betekenis van Islam is de zon, de maan, de sterren, de bomen, dieren, de wereld enzovoort allemaal moslims ( onderworpen).
Omdat Islam, de betekenis heeft zich te onderwerpen aan God Allah, zien we dat al deze wezens, zich onderwerpen aan Allah zonder opstand te bieden. Dus zijn we getuige dat ze zich onderwerpen aan Allah.
Koran vermeld dit;
” Zoeken zij een geloofsovertuiging anders, dan die van Allah, terwijl al hetgeen in de hemelen en op aarde is zich willens of onwillens aan Hem moet onderwerpen? En tot Hem zullen zij worden teruggebracht.”( al imraan 83).
In  deze verz wordt de hemelen en de aarde als een voorbeeld aan de mensen getoond met betrekking tot het onderwerpen en wordt met dit verz bedoeld ” O mens, jij moet je ook op deze manier onderwerpen, want de reden van schepping is dit”

Islam betekent dus zich onderwerpen aan. Diegene die zich niet  onderworpen aan Allah, kan je niet gesproken dat ze moslims zijn of dat ze van God Allah dienen.
Een mens kan een dienaar zijn tot wie hij zich heeft onderworpen ( dit kan alles zijn, de zon, stambeeld, vuur enz., maar ook ideeën afkomstig van de mensen ), echter de mens dient alleen God Allah te vereren en de dienen.

Islam omvat alles omtrent het leven. Allah heeft deze geloofsovertuiging  in alle opzichten perfect en alles omvattend gemaakt. Er staat geen enkel onderwerp in de Islam dat niet is uitgelegd. Onderwerpen zoals geloven, dienaar zijn, politiek, rechtskunde, sociaal leven, economie, oorlog voeren, vrede sluiten enz. worden allemaal genoemd in de Koran. In de Koran;
“ En (gedenk) de dag waarop Wij onder elk volk een getuige tegen hen uit hun midden zullen verwekken en u (profeet) als getuige tegen dezen zullen brengen. Wij hebben u het Boek nedergezonden, alles verklarend, als leiding, barmhartigheid en blijde tijding voor hen die zich onderwerpen.”( an nahl 89)

“ Er is in hun verhaal gewis een les voor mensen van begrip. Het is niet iets, dat is verzonnen, doch een vervulling van hetgeen er voor is en een uiteenzetting van alle dingen en een leiding en een barmhartigheid voor een volk, dat gelooft.”( Joesof 111)

Islam is in het algemeen een verordening van God Allah voor de mensen en omvat alles in het leven om te kunnen blijven leven, wil je dienaar zijn voor Allah. Het tegengestelde zal alles zijn maar geen Islam.
Islam is met andere woorden een programma, dat door middel van Profeten door Allah aan de mensen zijn bekend gemaakt. Het volgen van deze programma maakt je een volwaardige dienaar van God Allah, tegenovergestelde zal een dienaar zijn voor anderen, hetgeen zal betekenen dat het door Allah in de hiernamaals absoluut niet erkend zal worden en zullen ze hevige eeuwig durende pijn ondergaan. In de Koran;
“Er zal worden gezegd: “Gaat de poorten der eeuwig durende hel binnen om er in te vertoeven, slecht is de verblijfplaats voor de hoogmoedigen.” ( as zoemer 72)

Islam is de ware geloofsovertuiging van Allah
In de Koran;
“Gewis, de ware geloofsovertuiging van Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven ( Israëlieten= Joden en christenen)  verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het verrekenen.”( Al imraan 19)

“En wie een andere geloofsovertuiging zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.”( al imraan 85)

Tegenovergestelde van de Islam is de Onwetendheid.( alles buiten de Islam wordt gezien als Onwetendheid zowel met zijn geloof/levensbeschouwing ideeën enz. Islam is een ware systeem en alle andere systemen en of geloven of ideeën zijn onwaar ).
Er staat altijd onwetendheid tegenover elke onderdeel van de Islam. Islam staat tot aan zijn details geheel tegenover de onwetendheid. In de Koran;
“Wensen zij het oordeel van onwetendheid? En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit? ( al maidah 50).

Bij het geloven heb je twee keuzes; Islam of Onwetendheid.
Bij aanbidden heb je ook Islam en Onwetendheid. Er is Islam of Onwetendheid op gebieden zoals  Ethiek ( gedragingen), politiek, onderwijs, oorlog, vrede en sociaal gebeuren. Op alle onderwerpen dat te maken heeft mensen , is er Islam of Onwetendheid bij alle wetten en regels. Het geloof en aanbidden bij Onwetendheid,  is het gevaarlijkste bij Onwetendheid.
Tezamen met een goede volledige geloofsovertuiging, kan Allah daarom kleine onwetendheden vergeven, maar Onwetendheid in geloof( sovertuiging) en bij aanbidden zal Allah absoluut niet vergeven, ook al denk je dat je perfect Islam leeft, of denkt te onderworpen bent aan de God Allah.
Koran vermeldt dit;
“Waarlijk, Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij zal al hetgeen daarbuiten staat vergeven, wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, heeft inderdaad een zeer grote zonde begaan.” ( an nisaa 48)

God Allemachtige Allah heeft Islam gegeven als een geheel. Wie Islam als geheel neemt, wordt pas Moslim genoemd. Wie een deel neemt en weer ander deel niet, dan heeft hij Islam en Onwetendheid met elkaar vermengd. In de Koran;
“Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet.”( al baqaraah 85)

Het is van belang om te weten, dat elke vorm van Onwetendheid ( wetten, regels, geloven ideeën enz.) achterwege gelaten dienen te worden en Islam als geheel te nemen. Dus alles buiten Islam is Onwetendheid.
Juist om de Onwetendheid uit de weg te ruimen, zijn Profeten gezonden om de mensen te behoeden van de onwetendheid.

Allah is Barmhartig en Genadevol.