Doel van Islam

Doel van Islam

De regels dat Islam met zich meebrengt streeft naar welzijn van de mensen. Diegene die zich gedraagt volgens deze regels, zal zowel in deze wereld en de in de hiernamaals de bron van vreugde verdienen. Islam verbetert het hart, gedachte en handelingen van iemand en verhoogt op deze manier van die iemand om zo de bron van vreugde te kunnen bereiken. Aangezien de vreugde van een gemeenschap afhankelijk is van de vreugde van een individu, is gelukkigheid van iemand tegelijkertijd de gelukkigheid van een gemeenschap. Om deze streven de kunnen realiseren heeft Islam bepaalde regels gemaakt. Dit worden de Koran regels genoemd.

Dit zijn onder andere:
a) Regels van vaste geloofsovertuiging, regels waarbij mensen regels dienen te weten dat direct betrekking heeft op geloof. Bij het weten van basis onderwerpen, heeft een mens goede houvast.
b) Praktijk, de regels hoe het in praktijk gebracht moet worden. Bv. Aalmoezen geven, bidden, bedevaart enz.
c) Ethiek ( gedrag) , regels van gedragingen met betrekking tot Islamitisch en menselijke onderwerpen. Bv. Niet liegen, altijd goeds doen enz.
d) Rechtskunde, met name regels omtrent een staat, onderwerpen als besturen van een gemeenschap, economie, scheidingen, erfenis, politiek, handel enz.

Islam omvat alles omtrent het leven van de mensen in zijn geheel. Islam bevat en bepaalt vierentwintig uur, dag en nacht tot aan de dood van de mens op elke gebied. Islam omvat totaal het leven van de mens. Is totaal met zijn geloofsovertuiging, met zijn aanbidden( dienaar zijn), ethiek en rechten. Is niet in splitsen te delen of synthese te maken met iets ( in verbinding stellen ).
Islam accepteert het verwijderen of toevoegingen niet. Islam is een verordening van Allah en is vervolmaakt zonder tekortkoming.
Enkele eigenschappen van Islam

1. Is afkomstig van Heer en Heerser God Allah. Islam is een ware en een Goddelijke geloofsovertuiging. Is samengesteld uit Openbaringen.
2. Menselijk ( is in overeenstemming met de menselijke oorsprong). Koran is gekomen voor de mensen, profeten zijn gekozen uit de mensen. Islam hecht zeer veel waarde aan de mens, en veel waarde aan het verstand van de mens, heeft regels opgezet dat in overeenstemming is met zijn oorsprong.
Mens is geschapen en op deze wereld gebracht. Met zijn verstand als een belangrijk element is het universum voor hem gegeven en maakt hij gebruik van. Mensen hebben eigenschappen en verantwoordelijkheden, met deze verantwoordelijkheden dat hij op zijn schouders draagt gaat die zijn weg verder met veiligheid, vrede en gelukkigheid.
Deze verantwoordelijkheden zijn in overeenstemming met de mens. Hij streeft om zijn oorsprong te verbeteren ( om van slechtheden af te komen als ze er zijn).
Alle regels van de Islam is gericht om de mensen in glorie te laten leven, zowel in deze wereld als in de hiernamaals.
3. Openheid en duidelijkheid, regels met betreffende geloof, termen betreffende geloofsovertuiging zijn zuiver en helder. Zowel bij het begrijpen, vertellen en het accepteren is makkelijk . Zet het verstand en logica niet onder druk.
4. Zuivere geloofsovertuiging, is een geloofsovertuiging uit een bron dat niet te veranderen is en daarom onveranderlijk is. Daarom zijn toevoegingen en verwijderen absoluut niet mogelijk in de Koran. ( buiten de interpretaties)
5. Eenheid ( Tawhied), Islam is een geloofsovertuiging dat God als 1 erkend. Richt een perfecte Allah geloof vast. In de Islam worden de eigenschappen niet aan mensen of andere wezens gegeven. Wordt benadrukt dat Allah op geen enkele manier op welke wijze dan ook op niemand lijkt. Behalve Allah en naast Allah mag niemand aanbeden worden of als dienaar worden gezien.
6. Alle profeten worden erkend, Alle door Allah gezonden profeten wordt erin geloofd. Er wordt geen enkel onderscheid gedaan onder profeten. Dient vermeden te worden om hen goddelijke en of onfatsoenlijke eigenschappen toe kennen. Hen accepteren dat ze afgezanten zijn en dienaren zijn van Almachtige God Allah.
7. Soevereiniteit ( heerschappij, zelfbeschikking ), Allah heeft alleen het recht om wetten, regels en principes te maken. Islam streeft naar; om de regels, de soevereiniteit, heerschappij en de autoriteit aan Allah gegeven wordt, om zo een gemeenschap op te richten dat dienaren niet gediend worden, de zwakken niet worden onderdrukt door sterken.
8. Betrouwbare Bron, de basis bron van de Islam is de Koran. Koran is een boek dat nooit veranderd kan worden tot . Alle Koran’s in de hele wereld zijn van hetzelfde exemplaar.
9. Is in overeenstemming met de Universum, omdat de universum en alles hierin zich onderworpen hebben aan Allah en gehoorzamen, kunnen ze beschouwd worden als moslim ( in de letterlijke betekenis). Bij het kiezen van de Islam is de mens in overeenstemming met de universum, hij gehoorzaamt dezelfde wetten. Op deze manier wordt de inspanning en de energie van de mens met de bronnen van het universum een geheel.
10. Eenvoudigheid en goede nieuws, Islam beschouwd iedereen als een Moslim wanneer Mohammed profeet erkend word, de taal die ze spreken, hun ras, hun geschiedenis enzovoort, dit maakt voor Islam niet uit. Gelijkheid en rechtvaardigheid word als pilaar genomen. Islam accepteert niemand om met dwang moslim te worden.
De regels zijn makkelijk om in praktijk te brengen. Bij het bidden tot Hem word aan de mens makkelijkheden toegekend, dingen die we niet kunnen verdragen of niet kunnen uitvoeren wordt ook niet van ons verlangd.( dit betekent niet dat we lui moeten blijven ). Zoeken naar oplossingen wordt wel verwacht van ons.
11. Hecht veel waarde aan het verstand en wetenschap, naast dat Islam een Openbaarlijke geloofsovertuiging is, wordt aan het verstand veel waarde gehecht. Toespraak word gedaan aan het verstand, verstand hebbende wordt verantwoordelijk genomen. Om niet te vergeten, Islam is niet rasyonalistisch maar een geloofsovertuiging voor mensen met verstand.
12. Mensenrechten, in geen enkele geloofsovertuiging te zien, beschermd de Islam de volgende rechten van de mens, onder andere;
a) In bescherming nemen van een geloofsovertuiging ( doet er niet toe welke ), Islam staat de vrijheid toe tot het recht hebben van een geloof en het leven van die geloof( geloofsovertuiging) volledig in veiligheid.
b) Veiligheid van leven, Islam garandeert het recht om te blijven leven.
c) In veiligheid brengen van het verstand, hoewel Islam beveelt en adviseert om te denken en wetenschap te winnen, worden alcohol en verdovende middelen die het verstand kunnen schaden verboden, en worden voorzorgsmaatregelen getroffen zodat het verstand niet verstoord wordt.
d) In veiligheid brengen van generatie, Islam doet er alles om de eer, rechtschapenheid, reputatie te behouden om zo een gezonde generatie te laten opvoeden en doet ook het nodige om zulke omgeving te laten ontstaan.
e) In Veiligheid brengen van bezittingen enzovoort enzovoort.

Kortom Islam: staat garant voor om de eer van de mensen, hun rechtschapenheid, reputatie, vrijheid, geloofsovertuiging, bezittingen, leven en werkgelegenheid te behouden.

Islam is, betreffende mensenrechten ontoegankelijk ( geen enkel ideologie kan het mensenrechten als de Islam niet waar maken). Streeft naar een principe met een menselijke broederschap.( alle mensen zijn van oorsprong broers/ zusters, hoe het ook zij)
Keurt alle vormen van racisme, verhevenheid en classificeren af. Het verhevenheid is alleen van toepassing bij het oprecht dienen voor Almachtige God Allah.

Met andere woorden, doel van Islam is; Leven volgens de richtlijnen van God Allah, dit maakt jou geloofsovertuiging.

Koran vermeld;
“Gij (Moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. En, indien de mensen van het Boek hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders.”( an nisaa 110)

“En zo hebben Wij u tot een verheven volk gemaakt, opdat gij getuige zult zijn tegenover de mensen en de Gezant zij een getuige tegenover u. Wij bepaalden de Qiblah, die gij volgdet slechts, opdat Wij hem, die de gezant van Allah volgt, onderscheiden van degene die hem de rug toekeert. En dit is inderdaad zeer moeilijk, behalve voor hen, die Allah heeft geleid. En Allah zal u uw geloof niet doen verliezen; voorzeker, Allah is Liefderijk en Genadevol jegens de mensen.” ( al baqaraah 143).