Belasteringen

Belastering

Enkele belasterende en tegenstrijdige uitspraken uit de Tenach

Vervloeking van Noach

Genesis 18;27
18 De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heetten Sem, Cham en Jafet; Cham was de vader van Kanaän. 19 Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde.
20 Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan.
21 Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan.
22 Toen Cham, de vader van Kanaän, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers, die buiten waren.
23 Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader, met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen.
24 Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan,
25 zei hij: ‘Vervloekt zij Kanaän, knecht van zijn broers zal Kanaän zijn, de minste van alle knechten.
26 Geprezen zij de HEER, de God van Sem; knecht van Sem zal Kanaän zijn.
27 Moge God ruimte geven aan Jafet, hem laten wonen in de tenten van Sem; knecht van Jafet zal Kanaän zijn.’

Hoe logisch is het dat God Allemachtige, met zijn rechtvaardigheid en zijn Grootheid, zulk gedrag kan tolereren.
Als Noah naakt is; komt dit doordat hij zo veel gedronken heeft dat hij zijn bewustheid verloren is geraakt. In plaats van een vloek uit te spreken, is het weten  dat hij gedronken heeft of dat er helemaal niet gedronken had moet worden.
Verder in het boek  is het te zien dat de Kanaanieten ( de zonen van Kanaan ) regelmatig slecht worden weergegeven tegenover de Israëlieten, en als excuus hebben de Tora schrijvers zulk verhaal eraan toegevoegd,  ligt tamelijk dichtbij de waarheid.  Zoals we in het vervolg ook zullen zien, zien we Kanaanieten regelmatig met een zeer slechte karakter.  Het lijkt erop Dat Noah als excuus het einde van het verhaal van tevoren weet.
Het doel is, de Israëlieten tegenover een vervloekte  volk  gelijk te laten krijgen en daarom zijn er onrechtvaardige, onjuiste en verzonnen verhalen aan Tora toegevoegd. Bovendien pas zulk handelingen niet voor een profeet. De zogenaamde Tora schrijvers belasteren Noah, bewust of onbewust, en hiermee verkleinen ze tegelijkertijd God, dat hij al deze handelingen toeziet en niks doet tegen Noah.  Het is een belastering tegen profeet Noah( zie rubriek kenmerken van profeten)

Vrouw van Abraham

11 Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent.
12 Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken: Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden.
13 Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar.’
14 Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was.
15 Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen.
16 En vanwege haar werd Abram door de farao met geschenken overladen: hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen.
17 Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai.
18 Toen ontbood de farao Abram. ‘Wat hebt u mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is?
19 Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!’ 20 En op bevel van de farao werd Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, onder geleide het land uit gebracht.
Het feit dat iemand door God  ‘gekozen’ is, zoals vermeld in de voorgaande verzen, mag liegen wegens zijn vrouw. Bij het ‘kiezen’ heeft de God  rekening gehouden met schandalige handelingen en als niet gezien beschouwd.

Als we vanuit gaan dat God de toekomst kan zien, zien we dat God voor al deze leugens niks over zegt,  of de Tora schrijvers, willen op deze manier laten zien dat God de leugenaars aanmoedigende is, is duidelijk.
Dus zoals in vers 17 op te merken is, wordt in plaats van dat God Abraham moet straffen, Farao en bovendien ook zijn familie bestraft door de leugens van Abraham, terwijl Farao helemaal nergens van afwist. Trouwens,  Abraham is rijk geworden door dit spel.
Dit soort spel met dezelfde tactieken, zoals vermeld in verdere citaten, ook verricht tegen Abimelech Koning van Gerar en is door deze wijze nog rijker geworden.( genesis 20;14)
Als de rechtvaardigheid van de Grote God op deze wijze verdraaid word; dan wordt de mens verwezen naar twee verschillende gedachten; of de Tora is niet van God afkomstig, of de God is niet rechtvaardig ( verderop in de genoemde voorbeelden zullen jullie dit onderwerp  beter begrijpen). Voordat we dit onderwerp sluiten willen we nog iets opmerken; zulke voorbeelden zijn ook terug te vinden in de andere boeken ( van de joden ).

De sluwheid van God en Abraham volgens Tora

20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot.
21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’
22 Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan.
23 Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen?
24 Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners?
25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’
26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’
27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben:
28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’
29 Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’
30 Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’
31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’
32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’

Omdat de Tora schrijvers voortdurend bezig waren met de kwestie Israëlieten, hebben ze God zodanig beschreven dat God ook onschuldige mensen schade toe brengt. De opzet hiervan is, te laten zien dat hun aartsvader Abraham slimmer en barmhartiger is dan God.
Echter de Tora schrijvers hebben een onderwerp overgeslagen, met andere woorden geen belang aan gehecht. Wat ze hebben overgeslagen of waar ze geen belang aan hebben gehecht;
Door dit te doen tonen ze aan, dat God een onbarmhartig wezen is, tiranniek, snel boos wordt, nergens wat van aantrekt en dat Hij niet de verstand heeft van een mens.

Verwachten van mensen dat ze geloven in een God met weinig verstand en onbarmhartigheid dan hun zelf, is denk ik geen verstandelijke handeling en onaanvaardbaar. Want mensen met hart en verstand geloven en accepteren een God dat sterker, machtiger, barmhartiger en meer verstandelijk is dan hun.
Hoe de Tora gelovige Joden  naar deze citaten kijken weet ik niet,  maar weet wel zeker dat ze met hun sluwheden zullen opscheppen.
Door te laten zien dat God, net als hun zelf, zelfs onschuldige mensen in nabijheid van de tirannieën doodt; denk ik dat dit een belediging is tegen een God waar ze in geloven. Uit deze citaten lijkt het erop dat ze in een zwakke God geloven.( kijk in rubriek Talmoed)

Uit deze voorbeeldige verzen/citaten wordt de werkelijke grote waarheid gevormd; zoals in eerdere voorbeelden, de verdraaiing van de rechtvaardigheid van God.  Dus dat God van begin af aan de onschuldige mensen wilde doden, en dat Hij een wezen is dat snel boos wordt, is middels deze citaten van de Tora verzorgd. Blijkbaar willen ze hiermee aantonen dat, alles wat zij doen God hiermee instemt. Echter, dit is een grote belastering tegen God.
De Tora schrijvers hebben zoveel in voordeel zijnde toevoegingen in de Tora gezet ( ook in Talmoed natuurlijk ) dat ze vandaag de dag Palestina hebben bezet en een Israëlische staat opgericht.

Er zijn heel veel belasteringen en verdraaiingen in de Huidige Joodse boeken te vinden ( in de echte Tora niet ).
Zoals de slimheid van Jacob in Genesis 27;1-27 te zien is wat betreft zegening. In Genesis 27;30-40 gaat Jacob door met zijn slimme tactieken.
In een boek waarin staat dat je voor elke zonde verantwoording moet afleggen, lijkt dit niet voor Jacob van toepassing te zijn  want met bedriegen pakt hij een recht af. Jacob krijgt tegenover zijn  valsheid ( bedriegen ) een beloning van God. Net als zijn voorouders Abraham en Isaac omringd met hoogste niveau van gulheid is hem ook gezegd; aan Jacob zal  macht gegeven worden waarbij de hele wereld overheerst zal worden door hem en alle volkeren zullen namens hem gezegend zijn.( genesis 28;13-15), ondanks zijn valsheid.

Wanneer de Genesis met geduld word uitgelezen, tenminste tot Genesis 30, zullen jullie beter begrijpen wat ik bedoel. Geen enkel profeet handelt onrecht en oneerlijk. Het zijn belasteringen tegen de profeten maar vooral tegen God Almachtig.

Zijn Joodse boeken allemaal verdraaid of veranderd?
Natuurlijk zijn er nog verzen wat nog niet verdraaid, veranderd of toevoeging heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld in exodus 23;
1 Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen gemene zaak met een misdadiger door iemand vals te beschuldigen.
2 Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten.
3 Iemand die arm is, mag je in een rechtszaak niet bevoordelen.
4 Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen.
5 Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien maar moet je hem meteen de helpende hand bieden.
6 Bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen.
7 Laat je niet beïnvloeden door valse aantijgingen en breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood; wie zich daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrijuit gaan.
8 Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken zienden blind en maken eerlijke mensen tot leugenaars.
9 Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte.( in de rubriek Talmoed staan net andersom )

In de categorie ‘Israëlieten in de Koran”  zult u zien wat ware en Enig God Allah over hun vertelt.
Allah is Almachtig, Alles horend en Alles ziend. Hij is Alleswetend.

Allah is Barmhartig en Genadevol.