Afgoderij in de Christendom

Tertullian vermeld, dat de priesters uitermate voorzichtig zijn dat geen enkel brood kruimels en geen enkel druppel water op de grond valt om de Lichaam van Jezus niet pijn te doen.
Paschasius ergerde zich in de jaren 818 door aan te denken van het eten van de lichaam van Messias en tot ontlasting word omgevormd en in Middeleeuwen werden serieuze discussies gedaan over de onderwerp wat te doen in geval van het eten van Gods lichaam bij een religieuze ritueel na het eten te moeten overgeven of gegeten word door een hond of door een rat.
Volgens de informatie in de boeken van Arthur Weigall, laat duidelijk zien door het accepteren van deze paganistische traditie dat op Jezus word toegepast, eigenlijk een absurde geloof is waarin ze geloven.
‘Door het gieten van de bloed zijn wij verlost’( R.Turcan” Culten van de Romeinse Rijk” 226)
Deze vermelding in de Mitra geschriften vindt het leven in de Bijbel als volgt
’In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade’(Efeziërs 1:7)

In de dagen van de beginfase van Christendom, was het hebben van zonen van goden op aarde nog steeds wijd verspreid.
Het aanbeden van goden die lijden was overal en op grote schaal was het martelen van de opgeofferde een traditie bij het offeren van een mens.
We zijn regelmatig getuige van sterven en opnieuw herleven God definities.
In de mythologie waren Osiris, Attis, Dionysus, Hercul en alle anderen door martelingen doodgegaan en later herleven als god en zonen van god.goden

Op deze manier is voor de mensheid de god-zoon idee de basis gevormd in de Christendom en is op deze manier de afgoderij in de Christendom binnengedrongen

En Profeet Jezus is volgens hun, die zondes reinigt, de zoon van god en een lammetje dat gesneden is geworden.
In de Griekse cultuur was het geboorte van een god uit een god een heel gewoonlijke situatie.

Goden en godinnen paarden met mensen en baarden van mensen.
De geborene kwam op de wereld als een held uitgerust met superieure krachten en uiteindelijk stierven zij ook.machtige baby
Deze paganistische traditie is op Jezus aangepast.
Jezus is zodanig aangepast als een figuur, hij die incarnatie is van God, die lijdt, die sterft, en herrijst na de dood om alle mensen te verlossen.
Christenen geloven dat Jezus gekruisigd is om de zondes van de mensheid.
Terwijl iemand anders was die op Profeet Jezus leek. Deze situatie wordt in de Koran vermeld.
Er was in de Antieke Griekenland een traditie om iemand als zondebok te maken.
Deze zondebok nam de zondes van de mensen op zich en werd verdreven uit de stad of werd gedood.
Deze kreeg de naam Pharmacos dat magische persoon als betekenis heet.
Het tiranniseren tegen hem was duidelijke een religieuze gebeurtenis. Voordat hij doodgaat word hij met het geld van het volk in het bijzonder met zuiver eten gevoed, bekleed met heilige kleding en bekroond met heilige planten.
Door hem heilig op te offeren, werden de zondes van de stad verwijderd .
Het lot van een Pharmacos is vernederd, geslagen en gedood worden.
Christenen hebben deze verhaal aan Profeet Jezus aangepast.
Bovendien duiden de Christenen Jezus aan met offerlam.
‘En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! (Johannes 1:36)
‘Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam..( 1 Petrus 1:36 )

In de Perzische opschriften is Mitra zelf de stier en weer volgens de Christelijke theologie offert hij zich op voor de mensheid met een pijnlijke dood. Een ander uit deze mythologische verhalen transformeert de stier in Ram. Met de vermening van Mitra en Zodiac Ram Aries, treffen we in de Perzische mythologie een lam aan.
Dominante aanvaarding in de Christelijke theologie heeft de idee ‘de offering van Gods lam” een speciale plaats met dezelfde geloof als de Mitraizme gelovigen. “ Geslachte lam” beeldspraak was een bekende beeldspraak onder de Mitra gelovigen en de acceptatie dat Mitra “ zichtbaarheid van zeven geesten in een lichaam” is in de Bijbel voor Jezus/ lam aangepast tot zeven hoorn, zeven ogen en zeven geesten. ( Arthur Weigall, Paganisme in onze Christendom)

Nu zullen kijken hoe de Mitra geloof in de Bijbel is aangepast
‘En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.’( Openbaringen 5:6 )
Zoals jullie zien, zijn deze vreemde vermeldingen geheel afkomstig uit de mythologische verzinsels, verzonnen uitspraken in Bijbel vermengd als verzen.
Een ander verzonnen uitspraken is de gedachte dat met bloed van Jezus, volgens de Christenen het lammetje, gereinigd, gezuiverd worden .
‘En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.’( openbaringen 7:14 )
‘Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”(1 johannes 1:7)
De fenomeen gewassen worden in de bloed is door afgoddienaren in de Christendom terecht gekomen.
Gewassen en gezuiverd worden in de bloed van een stier is deze fenomeen aangepast als gewassen worden met de bloed van een lammetje en mens.bloedige geloof
Het verspatten of gewassen worden in de bloed van een stier of ram, waren deze reinigingsrituelen tijdens de Mitra rituelen op groot schaal aanwezig op de nieuwe leden van een religie.

Door gewassen te worden werd die persoon opnieuw geboren. Deze zin reflecteert bij de Christen in de vorm van gewassen worden in de bloed van het lammetje als gedachte.
Kortom, de gedachte gewassen worden in de bloed van een lam komt ook van Mitraizme en andere afgoddienende geloven.

Arthur Weigall vat dit situatie samen als volgt
De bloed en de wijn van de Antieke slachtoffers is tegen de gezichten van vele Christelijke theologen gespat. Zijn dogma’s , de wrede glorie en vertellingen van legendes over de vergeten, beginsel tussen de angstaanjagende slachthuizen over gedraagt tot vandaag.
De mix van vreugde en angst in de Kerkdiensten; de echo tijdens festivals en het overwinnings- gegil van de oude goden en ontelbare slachtingen van goden gesuis in de menselijke gedaante ( incarnatie )om vergeven te worden van zondes , zijn lichtjes te horen bij hun gebed en gezang.

Behalve dat Profeet Jezus volgens de Christenen als een offer lam wordt vergeleken, is een andere vergelijking gedaan met wijnstok onderwerp.wijngod
‘Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.( johannes 15:1)
Terwijl Wijnstok in de mythologie voornamelijk de symbool is van de wijngod Dionysus en deze wijnstok symbool wordt ook weerspiegeld in zijn standbeelden en tekeningen.
De symbool van wijngod Dionysus is precies overgedragen in de Christen gedachte.
De kruis en wijnstokken zijn opvallend.wijn relief

wijn relief2wijnrelief3

Een ander toepassing uit de mythologie wordt de vergelijking gedaan van een rots met profeet Jezus.
‘En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.’(1 Korintiërs 10:4)
In de versies waarbij word gezegd dat Mitra uit een rots is geboren “ uit rots gekomen god” , probeerden de volgelingen uit deze rots “de geestelijke “ water te drinken waarin hun verlosser god Mitra geboren was.
Volgens de afgoddienende logica was er geen enkel reden om een mens niet als een god aan te zien.

De regeerders van de afgoddienende volkeren werden in het bijzonder vergoddelijkt.imparator

Bijvoorbeeld de Egyptische Faraos werden gezien als de zonen van de zonnegod Ra.
Bij de Romeinen, was er een geloof dat na het overlijden van een Keizer traditioneel getransformeerd worden tot een god.
De standbeeld wat u op de scherm ziet is van de Romeinse Keizer Gladyanus,

koning gladyanus

terwijl Gladyanus in zijn werkelijke leven bang, stotterend zwakke man was, is zoals te zien op de standbeeld, door afgoddienaren geaccepteerd als de getransformeerde van Jupiter, Koning der Goden.

Profeet Jezus dat door de Christenen als Koning word gezien, is precies net als deze Koningen vergoddelijkt.isa kral

Alle aanpassingen vanuit afgoddienende geloven is eigenlijk niet alleen toepast op Profeet Jezus.
Ook de eerwaardige Maria heeft van deze aanpassingen zijn toekenning gekregen.
Een van deze is dat zij de moeder van God is.
Aangezien Jezus een god is, dan is vrouw die hem heeft gebaard als de moeder van god aanschouwd en de eerwaardige Maria naar voren gebracht als de moeder van god.maria ster

Volgens de afgoddienende logica was dit een natuurlijke uitleg.
Een ander vergelijking wat aan haar was gegeven was de titel ster van de zee.
De poster dat door de Christenen is gemaakt, te zien is dat Maria “Star of the Sea” dus als zeester genoemd word.

De geschiedschrijver Arthur Weigall verteld de volgende over deze onderwerpen.maria ster2
De titel “moeder van God” werd aan de moeder van Jezus voor het eerst in Egypte in groot Isis tempel dat de grootste centrum was, gegeven door Iskenderiye theologen aan het einde van 3 eeuw en nadat de Christendom zijn snelle overwinning behaalde op de afgoderij, werd Maria met deze titel nog meer herinnerd.
Tegelijkertijd medium 430 n.C. verteld de Christelijke theoloog Poclus in een van zijn preken , benoemde dat zij vergoddelijkt dient te worden en dat zij de gods moeder is, bemiddelaar is tussen de god en mens.
Isis, Venus of Afrodit waren ook precies het zelfde. Afrodit werd met de schuim van de zee geboren en daarom werd Isis langzamerhand aangepast als de beschermer van de goddinnen van de zee en zeeliederen .
Nadat Moeder Maria de plaats van Isis ingenomen had, kreeg ook de titel “zeester” Stella Maris dat regelmatig herinnerd werd in de Romeinse Katholieke landen. De standbeelden van Isis en tekeningen werden aangepast tot Moeder Maria en zijn zoon. Isis werd gedefinieerd als de maan.
Dit verklaart de aanwezigheid van de maan in de meeste tekeningen van Maria.
431 n.c. kwam een Christelijke Concilie in Efez wat vroeger de centrum was van de paganistische godin aanbiddingen, de titels die door de godin verlaten zijn aan Maria de moeder van Jezus te geven koningin van de hemel en theotokoks, werd dus verkondigd als de moeder van God.
In Efez bevond de tempel van de hoofd Godin Artemiz in groot Anatolie, dit was een van de grootste tempel dat gebouwd werd door Grieken tot die tijd en werd gezien als de 7 groots in de wereld.
Het was niet verbazend dat deze Christelijke Concilie die nog paar jaar geleden in de stad was waar de moeder van de paganistische god werd aanbeden.
In de Christendom zijn vele grote godin paganistische mysticischtische rollen gegeven aan Maria.
Bovendien vormt standbeelden waarin de Egyptische godin Isis de heilige kind vast houd een voorbeeld voor de meeste beeldbeschrijvingen voor Maria en de baby Jezus .

misirli tanricatanrica ISIS

tanrica maria
In Oude Egypte en in Rome bekend geworden godin Isis was tegelijkertijd de moeder van de god Horus.
Dus volgens de afgoddienaren was hij de moeder van een god. Bovendien werd hij aangekondigd als de beschermer van de zee en de zeeliederen.
Kortom, al deze afgoddienende eigenschappen zijn op de eerwaardige Maria precies toegepast en geplaatst als godin en de Christenen hebben haar de moeder van god en ster van de zee als titel gegeven.
Wat uit de afgoddienaren overgekomen is in Christendom waren niet alleen begrensd met deze.

De belangrijkste geloof dat vanuit afgoderij in Christendom is gekomen, is de Drievuldigheid.
De Christenen denken de god drievoudig. Volgens de Christenen is de drieeenheid, “vader, zoon en de heilige geest” verklaard zelf als een god.
volgens de Christenen verklaard god zich zelf in drie centraal bewustzijn.
Deze zijn absoluut geen delen van god.
Want god kan niet in delen worden gesplitst. Echter, deze zijn de persoonlijkheden van god, centraal bewustzijn van god.
Vader wordt de kracht in de energie, zoon tot energie omgezette verschijnsel, en de heilige geest vergeleken met warmte dat word verspreid.
Hoewel de Christenen proberen met dit soort uitleg de afgoderij geloof redelijk te willen laten zien, is de Drievuldigheid niks anders dan vereenzelviging ( heidense handeling ) met Allah.
Christelijke theologen waren duidelijk niet op onderzoek uit over de onderwerp oorsprong afgoderij geloof en 300 jaar later na Mesias dat door de Kerk is aangepast. Drievuldigheid is 300 jaar later na Jezus door de Kerk verzonnen en de oorsprong van deze definitie is geheel afkomstig vanuit afgoderij.
400 jaar v.C. zei Aristoteles”alles is drie en drie is heel” , laten we dit aantal ook gebruiken wanneer we onze goden aanbidden. Zoals de Pythagorassers zeggen , alles maar alles is begrensd met drieën, op het einde, in het midden en aan het begin, alles heeft dit aantal en deze maken de Drievuldigheid.
De Antieke Egyptenaren, dat in vroeg stadium de religieuze gedachte diep hebben beïnvloed, organiseerden hun eigen goden en godinnen in het algemeen met Drievuldigheid.
Osiris en Horus Drievuldigheid, Amen, Mut en Honsu Drievuldigheid, Khnum, Satis en Anukus
Drievuldigheid en alle anderen.

teslis
Hindoe Drievuldigheid Brahmar, Shiva en Vishnu zijn andere vormen van deze verspreide theologische definities.
600 jaar v.C. geleefde afgoddienaar Heraclus zegt het volgend:
“Vader en zoon zijn precies het zelfde”( Orpheus en Griekse religie )
dezelfde vermelding, wordt in de gewijzigde Bijbel op Jezus aangepast als volgende;
‘Ik en de Vader zijn een ( johannes 10:30 )
Zoals te zien is, is de Drievuldigheid idee van oorsprong afgoderij.

Deze situatie wordt in de Katholieke Encyclopedie als volgt bekend;
“Echter aan het einde van het jaar 400 is “drie personen in een God” gedefinieerd als een echte Drievuldigheid Dogma, en is totaal in de Christelijke leven en gedachten geassimileerd. ( Drievuldigheid ) is een ontwikkelde leer dat geproduceerd is in 3 eeuwen. ( De nieuwe Katholieke encycloedie, pag. 299, 1967, deel 4)
Net als veel afgoderij tradities overgenomen zijn in Christendom, tonen de kleding en titels van de christelijke religieuze mannen veel gelijkenis met de afgoderij.

kleding priestrers

Hoofd Pater Patrum, specifiek Mitra geloof, wordt genoemd als de “vader des vaders” en woonde in Rome. Op dezelfde wijze is de hoofd van de Kerk Pope dat nu Paus ”vader” word genoemd en woont in Rome.
(Kerk ) Klokken luiden, kaars en het gebruik van heilige water, catacombe( ondergrondse begraafplaats ), Vaticaan gebergte dat als heilig plek word gezien en veel gebruiken heeft de Christendom overgenomen van de Mitraizme.( Arthur Weigall, paganisme in onze Christendom)

De hoofd priester, De heilige vader van de Mitra, droeg een rode hoofddeksel en kleding, droeg een ring en herdersstok.
De hoofd van de Christenen heeft dezelfde titel en droeg dezelfde kleding.

papa kleding
De Christelijke priesters gebruiken Vader net als Mitra priesters Papa gebruikten.

Paus dat bovendien religieuze leider is van Christenen hebben dezelfde titel als Antieke Paganistiche hoogste priester genaamd Pontifex Maximus.
Eigenlijk is het heel interessant dat Christelijke religieuze leiders de naam Vader heeft gekregen.
Want in de Bijbel waar ze denken in te geloven staat zo’n uitspraak;
‘En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.’( Mattheus 23:9)
Zoals te zien is, zijn de Christelijke religieuze mannen( priesters enz.) in strijd met de Bijbel.

Om de stijging van de zonnegod te herinneren aten Mitraisten veelal muffin genaamd Mizt, daarop Mitra kruis reliëf in de vorm van een zon.koekjes
Deze muffin is ook aangepast in Christendom. Ongezuurde brood in de vorm van de zon word door Katholieken nog steeds toegepast.

Bovendien is de hoofddeksel van Visgod Dragon dat half mens half vis is in de mythologie, op dezelfde manier overgegaan op Christelijke religieuze mannen( priesters enz.). In werkelijkheid is deze hoofddeksel een vishoofd (deksel).yari insanpapanin basligi

De hoed van Dragon priesters lijkt op een vis met open mond.
De gelijkenis tussen de hoeden heel duidelijk zichtbaar.
De Hoed (hoofddeksel ) van de godin Kibele is precies dezelfde als de hoed van de Paus.

De gelijkenis van de troon van godin Kybele en Paus valt ook op.troon van kybele en paus

De antieke stoel van apostel Petrus, zo beweerd wordt door de Christenen, wordt gebruikt voor de Paus dat vandaag nog in Vaticaanstad in bescherming is, van oorsprong afkomstig uit de afgoderij.
De snijwerk op de deze stoel laat al zien dat het door paganisten is overgenomen.stoel van petrus
Met de staf en de symbolen van de afgoddienaren is de gelijkenis uitermate opvallend met de religieuze Christelijke mannen( geestelijke n).
Op het scherm ziet u de reliëf van Tammuz uit deBabylonische mythologie heeft Tammuz
in de hand een staf in de vorm van een kruis en is precies het zelfde die ook gebruikt word door de Christelijke geestelijken.
Nog voor Christendom komt in veel afgoddienende geloven kruis en soortgelijke figuren tegen.tanrica kybele
Dit laat zien dat de bron van de Kruis de afgoderij is.
Een amulet gipsmal dat behoort tot in de oude periode stond in Berlijnse Museum toen die in 2e wereldoorlog zoek was geraakt.

Het kan erop lijken dat het tot Christendom behoort maar op de bovenkant staat in het Grieks Orpheus Bakikos. Dit zijn de bijnamen van Osiris en Dionysus.gelijkenis staf
Nog voor Christendom werden Kruis en dat wat er veel op lijkt gebruikt als voorwerpen om te aanbidden.berlijn amulet

De pijnappel ( dennenappel) neemt een belangrijk plaats in veel afgoddienende geloven.pijnappel

Op deze reliëf houdt een Assyrier een pijn appel vast.pijnappelrelief

Dezelfde pijnappel zien we op de staf van Dionysus de god van afgoddienaren.
De Vaticaanstad heeft ook een pijnappel monument en uiteindelijk is de pijnappel van de afgoddienaren op de staf van de Paus versprongen.staf van dionysus

De Christelijke geestelijken gebruiken diverse staffen.

pijnappel en paus

Sommige Hindoe priester hebben slangen figuur op de hun staf , dit is erg opvallend.

In de symbolen van de Oude Egyptische goden Osiris zijn de slangen ook te zien wat .staf diversenstaf van de egyptenaren

staf diversen2

Buiten de slangen, is de pijnappel ook aanwezig in de symbolen van Osiris waar we net over hadden.
Zoals we eerder ook over hebben gehad, was door de geschiedenis heen het aanbidden op de zon of namens zon verzonnen goden onmisbaar iets geworden voor de afgoddienende volkeren.
De door de paganisten aanbeden zonnegoden, hebben de Christenen velen van deze symbolen tot zich aangepast.

paus en zon

De symbool van Sama dat door Babyloniers en Sumers werden als de zonnegod aanbeden en
gekopieerd en aangepast in de Christendom.

zon oudheidgekopierde zon
Op de arm van een Assyrier is een symbool van zon te zien, dit was ook precies te zien op de
handschoen van een van de oude Paus.

asurlu 2
Obelisk is de symbool van zonnegod Ra dat door Oude Egyptenaren werd aanbeden en Obelisk de symbool van Ra,staat in Vaticaanstad midden op de St. Peter plein dat door Katholieken als heilig wordt beschouwd.

obelisk

Als we vogelvlucht deze plein van boven bekijken zien we dezelfde vorm als de zonnecirkel vorm van de in India aanwezige zonnetempel.

gunes tekeerligi obelisk kusbakisi

Wanneer Christendom grondig word bestudeerd dan is te zien dat nog meer van zulke dingen vanuit afgoderij in Christendom is aangepast.slangenstaf paus

Geschiedschrijver autoritair over deze onderwerp Wildorand vermeld de volgende;
Christendom heeft paganisme niet uitgeroeid maar aangepast. Nadat Griekse taal eeuwenlang de filosofie heeft doorgedrongen is het een gebruikte middel geworden in de Christelijke literatuur en in het leven van aanbidden. Door De beïnvloeding van Griekse mysticisme, mystieke eucharistie is het over gegaan in de Christendom.
Andere paganistische culturen heeft ook bij deze zeer effectieve resultaat bijdrage geleverd.
Vanuit Egypte zijn goddelijke Drievuldigheid ideeën gekomen. Christendom was de grote schepper van de antieke paganistische wereld.
Twee personen hebben grote invloed gehad voor het intensieve huisvesting van de afgoderij in de Christendom.
Een van deze was Paulus, met de werkelijke naam Saul.
In de Christendom de titel gemaakt met de naam heilige Paulus. De andere was de Romeinse Keizer Constantijn.
Paulus had de Griekse cultuur in die periode geëigend en was een Jood.

paulusOndanks dat Paulus in werkelijkheid toen Profeet Jezus nog leefde nooit tegengekomen was, beweerde hij, nadat Jezus de wereld verlaten had, hem zag en dat hij openbaring van Jezus ontving.
‘Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.’( 1 galaten 11-12)
‘Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed..’( 1 galaten 15-16)
‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.’( 2 galaten :20)
Paulus heeft met deze uitspraken verteld dat hij openbaringen ontving, en beweert zelfs dat Messias in hem leeft.
Paulus heeft Athene en Iskenderiye in zijn eigen periode achtergelaten en was een inwoner van Tarsus in Anatolie, dat als het ware de paganistische filosofische centrum fungeerde.
Daar was hij geboren. Mitra mysticisme was veel verspreid in Tarsus en Paulus werd beïnvloed door deze leringen.

Heeft geloofsbelijdenis ideeën naar voren gebracht wat Profeet Jezus nooit aan gedacht heeft.
Onwettelijke begrippen heeft hij als een geloofsovertuiging naar voren gebracht.
Met als doel volgelingen te kunnen winnen, heeft Paulus hun geleerd door erin te geloven dat met goddelijke inspiratie toegang verkregen kan worden dat Jezus is gekruisigd en gestorven is om de aflossing van de zondes en de opstanding.paulusun haci

Paulus heeft vele leringen uit de Mitra leer onder de naam openbaringen naar Christendom overgebracht.
Ondanks dat we weinig over Mitra levensbeschouwing en rituelen weten, zien we de gebruikte vertel stijl in de brieven van Paulus, heel duidelijk dat de termen dichtbij de Mitra cultuur lijken dan die van de Bijbel.
Paulus die de Mitra leer heeft geëigend,wendde hij met zijn uitgevonden Kruis en Bloedige Bijbel richting de paganisme .bloedige kruis

‘Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.( 1 petrus 1-2)
Paulus heeft vreemde geloof en uitspraken verzonnen door met de bloed van Jezus op de gelovigen te bespatten.

Afgoddienaren hadden geen interesse in een profeet dat beperkte krachten bezat, want in hun denkbeelden die ze uitgevonden hadden met grenzeloze krachten waren Zeus, Apollo Mitra’s waar ze in geloofden.
Paulus die de besnijdenis bespotte, de wetten ( van Mozes) afwees, dacht een aanbod te doen Jezus met goddelijke figuren te laten concurreren en dat heeft hij ook gedaan om de afgoddienaren te kunnen beïnvloedentanri isa

Jezus van Paulus was een mythische figuur net als de pagans van Mitra, Osiris en Dionysus.

Een ander wat Paulus deed, was de afgoddienende Romeinse overheid als heilig te laten zien.
‘Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.( 13 romeinen 1-2)
‘Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.( 13 romeinen 4)
‘Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen;Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.’( 2 timoteus 1-2 )

Als we naar deze in de Bijbel geschreven artikels van Paulus bekijken, kunnen we zien dat hij een dergelijke gedachte heeft hoe hij de lopende situatie behoudend was, hoe hij de huidige politiek accepteert en aan zijde stond.
Met deze gedachte ziet Paulus de politieke autoriteit dat met goddelijke wil is verschenen,
als het zo is , dan wordt het gehoorzamen voor een politieke autoriteit een verplichting tegen de goddelijke wetten in.paulus regime

Het behouden van de huidige situatie heeft prioriteit.
Met deze meldt Paulus dat in elke situatie elke omgeving nagekomen dient te worden, terwijl zijn ideeën volkomen in strijd is met deze uitspraken in de Bijbel.
‘Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele.
En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.’( Markus 7 7-9)
Er zijn veel grote verschillen tussen de leer van Jezus en Paulus.
De huidige Christendom bestaat meer uit de ideeën van Paulus in plaats van de door Jezus gebrachte principes.
De interpretatie van Paulus was niet de god maar Jezus Messias als centraal, in plaats van werkelijke historische Jezus, is de gemeenschappelijke geloof van Paulus, de verhaal over de Kruisiging van Jezus en de weder opstanding.
Volgens Paulus is Messias Jezus, een goddelijke bestaan dat bestond voor het bestaan, zoon van God.
Hij is het zichtbare van het niet zichtbare God.
Hij is het eerst geboren onder alle schepsels, alles is bestaan door bemiddeling van hem en voor hem
Hij bestond al voordat er alles was. Om de mensheid te verlossen is hij ontkleed van de goddelijke hoogheid en in menselijke gedaante op de wereld gekomen.
Om de mensen te verlossen is hij gestorven aan de Kruis. Paulus verdedigt de Messias dogma die gestorven is bij kruisiging en later weer zal opstaan en dat de verlossing alleen mogelijk is door hierin te geloven.
Terwijl de leer van Jezus niet zich zelf of zijn identiteit belangrijk was maar de verkondiging de goddelijke boodschap.
Hij predikte dat Allah overheerser is en Zijn bevelen en verboden nagekomen dienen te worden.
Bij Paulus was de identiteit van Jezus belangrijk.
Een ander belangrijke verschil is dat Jezus de Goddelijke wet verdedigde maar Paulus daarentegen was tegen deze wetten.
Jezus was niet gekomen om de religie dat nog nageleefd werd te vernietigen en een nieuwe religie op te stichten met zijn naam, maar is gekomen voor de zonen van Israel met als doel om de verdoven delen in de wetten dat aan Joden waren gegeven te herstellen en enkele nieuwe wetten te verkondigen.
Hij is niet gekruisigd en heeft geen religie opgericht met de naam Christendom.
De naam Christen is sowieso door anderen verzonnen na zijn vertrek uit deze wereld.
Na Jezus wordt deze verzinsel ook bekend gemaakt in de Bijbel.
‘En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochie Christenen genaamd werden.( handelingen 11:26)

Na Paulus is de grote bouwer van de Christendom de Romeinse Keizer Constantijn die de afgoderij in de Christendom heeft toegelaten.
Constantijn heeft vele afgoderij gewoontes en vieringen in de Christendom toegelaten.
Sommige van deze hebben we eerder over gehad. Constantijn die de Concilie in Iznik bijeen liet komen, was de pionier bij de acceptatie van de Drievuldigheid geloof om Jezus te vergoddelijken en bovendien zorgde hij ervoor dat alle vervalste Bijbels tot nu toe officieel geaccepteerd moesten worden.
Samengevat, deze twee mensen hebben tot op de dag van vandaag met afgoderij eigenschappen de Christendom mogelijk gemaakt.
Met name de Griekse mythologie met de veronderstelling dat ie er niet meer was, zijn vele afgoderij geloven de Christendom binnengedrongen.bircok putperst

En nog steeds leeft die daar en willen ook dat het blijft leven. De kunstmatige donker in de Kerken doet deze doel als dienst.
Dus de gebrande kaarsen, wierook,rook, oogverblindende kleuren serie, de gerinkelende muziek, het heilige water spatten, prachtige regimenten, religieuze melodieën, gememoriseerde lezingen, harmonieuze uitvoeringen zijn overal omhelst, echter alleen in paganistische tempels aanwezige standbeelden en de algemene verscheidenheids atmosfeer doen een soort magische taak.

donkere kerken gorkemli alaylar

Sommige van deze methoden worden werkelijk op een sluwe manier gebruikt
Bijvoorbeeld, met al deze beangstigende standbeelden worden speciale angst en mystieke atmosfeer gecreëerd waardoor mogelijk wordt de mensen psychische te beïnvloeden.
Noch de Christelijke rituelen en ceremoniën met al deze opzichtige en opvallende kledingen, noch de alle standbeelden en tekeningen omsingeld in de christelijke aanbiddingsruimtes, hebben niets te maken met Jezus dat uitermate bescheiden leven leidde.
Het zijn allemaal voortzetting van de afgoderij.

Vandaag de dag is de afgoderij niet verdwenen. De namen van de goden dat verzonnen is door Griekse en Romeinse mythologie, hebben de nieuwsgierige afgoddienaren zelfs de planeten dat Allah heeft geschapen een naam gegeven.
Dus, wanneer jullie de namen van de planeten onderzoeken, kunnen jullie zien dat het de namen zijn van de Griekse en Romeinse mythologische goden.

In onze documentaire hebben van tijd tot tijd over de verzinsel goden gehad waarbij de mensen in hun denkbeelden hebben verzonnen.uyduruk tanrilar

Ongetwijfeld zijn al deze goden alleen maar denkbeelden. Het zijn allemaal onzin.
Er is maar een God der Werelden en dat is Allah, de Schepper van alles. Er is geen God dan Hem.
De eerwaardige Jezus was alleen Zijn dienaar en Profeet.
Het is juist dat Jezus gebaren is door een maagd maar dit vereist niet hem te vergoddelijken,
dit is alleen maar een wonder. Tenslotte is de eerste mens Adam ook geschapen zonder vader en moeder.
Hij was ook tenslotte alleen maar een dienaar van Allah(God).
Ondanks al deze, wordt Jezus, in plaats van mens dat gevolgd dient te worden, in de Christendom vandaag de dag gekeken alsof het een god is dat aanbeden dient te worden.

O Christenen! Wil je werkelijk de pad van Profeet Jezus volgen, dan is de enigste wat je hoeft te doen de Islam binnen treden, op deze manier zul je in de enige Boek Koran dat niet vervalst is de echte Jezus vinden en door aan laatste Profeet Muhammed te behoren, dat hij als goede nieuws verkondigde, de verlossende weg in gaan.
Verlaat de Christendom dat door allerlei afgoderij omsingeld is en bevrijd je van de afgoden.
Tenslotte was de eerwaardige Maria en Jezus een mens en waren tegen de afgoderij.
Kom, vergoddelijk de dienaren niet meer, verlaat dit, smijt de afgoden weg en dien alleen maar Allah.
Verlaat de vergoddelijken van dienaren( mensen) en treedt Islam binnen. Dit is de enige ware verlossing.

Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij Moslims zijn.”( al imraan3/ 64)

kuran

Pagina's: 1 2 3

64 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *